Ел Контрол - Начало
 
 
ISO 14001:2004

Hyper Link Основната цел на ЕЛ КОНТРОЛ ЕООД е, предлагайки най-съвременни високотехнологични продукти и услуги, да помогне на своите клиенти да получат максимална полза от инвестициите, които са направили и всичко това да бъде в пълно съответствие с нормативните изисквания по отношение на опазване на околаната среда. За да отговори адекватно относно стандарта за загрижеността на човечеството за осъществяване на устойчиво развитие на планетата, на 07 юни 2010 ЕЛ КОНТРОЛ ЕООД бе сертифицирана по система за управление по отношение на околната среда, съгласно изискванията на ISO 14001:2004 и притежава сертификат № 75 110 0017, издаден от TüV Rheinland Bulgaria.

Висшето ръководство на ЕЛ КОНТРОЛ ЕООД отделя голямо внимание към процесите, материалите и продуктите, които се използват. Това гарантира на клиентите, че организацията знае и спазва законовите изисквания, относно околната среда. Ръководството ангажира всички нива в организацията чрез поставяне на цели, очаквани резултати и делигиране на отговорности. Целите по опазване на околната среда са насочени към непрекъснато усъвършенстване на Система за Управление на Околната Среда.
 
ISO 9001:2008

Hyper Link Ориентацията на ЕЛ КОНТРОЛ ЕООД е изцяло към повишаване качеството на предлаганите услуги и покриване изискванията на нашите клиенти. За да отговори адекватно на тенденциите в световен мащаб, през 2003 г. ЕЛ КОНТРОЛ ЕООД постигна сертификация по международния стандарт за качество EN ISO 9001:2000 и притежава валиден Сертификат за акредитация № 75-100-6496, издаден от TüV Rheinland Inter Cert. От 2009 г. ЕЛ КОНТРОЛ ЕООД притежава сертификат съгласно ISO 9001:2008.

Внедряването на Система за управление на качеството гарантира съгласувано и ефективно действие на процесите в дейността на компанията. Отделните етапи на производствения цикъл се проследяват, като върху тях се осъществява непрекъснат контрол. Така организираният начин на работа, наред с мотивацията на служителите и различните програми за повишаване на квалификацията, в крайна сметка акцентира върху по-високото качество на предлаганите от ЕЛ КОНТРОЛ ЕООД услуги и утвърждава предимствата и авторитета на компанията на конкурентния пазар.
 
OHSAS 18001:2007

Hyper Link Сектор енергийно строителство се характеризира с дейности, носещи повишен риск за безопасността и здравето на работещите в него. Ръководството на ЕЛ КОНТРОЛ е наясно с този риск, поради което фирмата отдава приоритетно значение на опазване здравето и безопасността на работещите в нея. В отговор на тази политика през 2008 г. ЕЛ КОНТРОЛ разработи и внедри Система за управление на безопасността и здравето при работа (СУБЗР) съгласно стандарта OHSAS 18001:1999. През 2009 г. ЕЛ КОНТРОЛ ЕООД поднови сертификацията си съгласно OHSAS 18001:2007 със Сертификат за акредитация № TRBA 113 0067.

Функционирането на такава система осигурява познаване и прилагане на всички действащи норми и стандарти, свързани с изпълняваните работните процеси, както и непрекъснато проследяване и контрол на тези процеси. Основната цел, която фирмата си поставя във връзка с действието на СУБЗР е осигуряване на безопасни условия на труд, без риск за здравето на работещите.
 
Официална регистрация и членство в Камарата на строителите в България

Hyper Link На 08 Февруари 2008 фирма ЕЛ КОНТРОЛ беше приета за член на Камарата на строителите в България и вписана в Централен професионален регистър на строителя.

Официалната регистрация и членството в Камарата на строителите в България е стъпка, която ЕЛ КОНТРОЛ предприе в изпълнение на разпоредбите на българското законодателство. Наред с това получаването на удостоверение за вписване и членство е признание за квалификацията на ЕЛ КОНТРОЛ като фирма, работеща в сектор енергийно строителство и логичен етап към утвърждаване авторитета на фирмата.

ЕЛ КОНТРОЛ е вписан строител в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от всички групи (първа до пета).


 
Сертификат за членство в Търговско Промишлена Палата - Стара Загора

Hyper Link Ел Контрол ЕООД, гр. Стара Загора е пряк член на ТПП - Стара Загора въз основа на решение на Изпълнителния съвет от 24.03.2008. Ел Контрол ЕООД ползва правата, предвидени в чл. 16 от Устава на ТПП - Стара Загора.

Търговско-промишлена палата - Стара Загора е независимо сдружение на фирми от регион Стара Загора, създадено с цел да подпомага и насърчава стопанската им дейност и да представлява и защитава техните интереси.