Ел Контрол - Начало
 
 
Наименование на обекта: Проектиране и изграждане на два броя понижаващи местими полустационарни подстанции 20/6,3 kV, 10 МVА за ел. захранване на северния неработен борд в рудник "Трояново-север"
   
Възложител: "Мини Марица изток" ЕАД
   
Описание:

Предмет на договора е изготвяне на работен проект и изграждане на две еднотипни полустационарни подстанции 20/6,3 kV, 10 МVА, предназначени за постоянно ел. захранване на руднични консуматори в рудник "Трояново-север" към "Мини Марица изток" ЕАД, гр. Раднево. Проектът предвижда монтаж на силов трансформатор 20/6кV, изграждане на електрокъщи върху бетонови площадки, както и доставка и монтаж на КРУ 20 и 6кV, трансформатор собствени нужди 20/0,4 kV, триполюсен разединител, токоизправител, акумулаторна батерия, трансформатор за изграждане на ИЗЦ и активно съпротивление.

Ще бъдат доставени, положени и подсъединени всички силови и контролни кабели, ще се изгради нова заземителна, мълниезащитна и осветителна инсталация. Ще се изработят и монтират таблата за собствени нужди – постоянен и променлив ток, както и табло управление. Изграждане на SCADA система и пренос на данни чрез радиовръзка ще бъде реализирано в процеса на работа. Ще се извършат всички необходими пусково-наладъчни работи за въвеждане на двете местими подстанции в експлоатация.

   
Дата на възлагане: 10.2015
   
Изпълнени дейности:
   
Други:
Всички обекти  Галерия  Карта на обекта