Ел Контрол - Начало
 
 
Наименование на обекта: Реконструкция и разширение на ОРУ 400кV в ТЕЦ "Марица изток 3" като част от междусистемен електропровод 400кV от ТЕЦ "Марица изток 3" на българската територия до ПС "Алибейкьой" (Турция)
   
Възложител: НЕК ЕАД Предприятие "Трафоелектроинвест"
   
Описание: Проектът за междусистемен електропровод 400 кV от ТЕЦ "Марица изток 3" до Подстанция "Алибейкьой" (Турция) на българска територия предвижда изграждане на втори електропровод (Въздужна Линия 400 кV) до Турция, във връзка с което възниква обходимостта от реконструкция и разширение на съществуващата Открита разпределителна уредба (ОРУ) 400 кV на територията на ТЕЦ "Марица Изток" 3. Изграждането на нова уредба от такъв тип е първото по рода си в България за последните 15 години и е с мащабите на национално значим за българската енергийна система проект. С натрупания опит и престиж от вече изпълнените обекти, през 2001 г. ЕЛ КОНТРОЛ печели тръжната процедура и става главен изпълнител на обект "Реконструкция и разширение на ОРУ 400 кV в ТЕЦ "Марица изток 3" - Лот 1. Това е първата поръчка с подобен мащаб, изпълнявана от ЕЛ КОНТРОЛ до момента. Подстанцията се изгражда изцяло със съвременни съоръжения и оборудване, произведени от световни лидери, което гарантира надеждност и ефективност при работата на системите. Монтирани са прекъсвачи и подпорни изолатори 400 кV, производство на SIEMENS - Германия, напреженови измерителнитрансформатори и разединители 400 кV на АВВ Utility Automation GmbH - Германия; токови измерителни трансформатори на Hefley Trench – Франция.
   
Въведен в експлоатация: 2003 г.
   
Изпълнени дейности: ПО ПОДОБЕКТИ

▪ Съществуваща ОРУ 400 кV;
▪ Нова ОРУ 400 кV;
▪ Съществуваща ЗРУ 31,5 кV;
▪ Съществуваща КРУ 0,4 кV;
▪ Изграждане на сграда за акумулаторни батерии и дизел-генератор;
▪ Реконструкция на Електрокомандна сграда.
   
Други: Издадена е Референция за добро изпълнение от възложителя НЕК ЕАД Предприятие "Трафоелектроинвест"
Всички обекти  Галерия  Референции