Ел Контрол - Начало
 
 
Наименование на обекта: Изграждане на кабелни пътища и полагане на силови кабели за захранване на Сяроочистваща инсталация (СОИ) за блокове 1, 2, 3 и 4 на територията на ТЕЦ "Марица Изток 3"
   
Възложител: SIEMENS Sanayi ve Ticaret A.S – Turkey (Сименс - Турция)
   
Описание: Сименс – Турция като главен изпълнител по изграждането на Сяроочистваща инсталация към ТЕЦ "Марица изток 3", възлага на ЕЛ КОНТРОЛ работите по присъединяването на новата СОИ към ТЕЦ “Марица Изток 3”, както и по изграждане на кабелни трасета и полагане на кабели в СОИ. ЕЛ КОНТРОЛ изпълнява също изграждане на осветителна и силова инсталация на СОИ, както и силово захранване на уредби 6 кV. Обектът "Изграждане на кабелни пътища и полагане на силови кабели за захранване на СОИ за Блок 1, 2, 3 и 4, на територията на ТЕЦ "Марица изток 3" включва:
   
Дата на въвеждане в експлоатация: 2006 г.
   
Изпълнени дейности:
▪ Изграждане на кабелни трасета от Трансформаторна площадка на ТЕЦ "Марица изток 3" до Електро-сграда на СОИ;
▪ Полагане и подсъединяване на силови кабели между СОИ  и ТЕЦ "Марица изток 3";
▪ Изграждане на кабелни трасета в СОИ;
▪ Полагане и подсъединяване на контролни и силови кабели за захранване на съоръженията в СОИ;
▪ Изграждане на инсталация Осветление и контакти в СОИ ТЕЦ "Марица изток 3".
   
Други: В края на 2005 г. е приключен успешно първият етап на проекта с въвеждането в експлоатация на СОИ за Блок 1 и Блок 2 на ТЕЦ "Марица изток 3". През Септември 2006 г. е въведена в експлоатация СОИ за Блокове 3 и 4 на ТЕЦ “Марица изток 3”, с което обектът е окончателно завършен. За качеството на изпълнените работи свидетелства издадената референция от възложителя Siemens Sanayi ve Ticaret A. S - Турция.
Всички обекти  Галерия  Карта на обекта  Референции