Ел Контрол - Начало
 
 
Наименование на обекта: ТЕЦ "Марица изток 2" – Рехабилитация на ОРУ 400 KV
   
Възложител: НЕК ЕАД Предприятие "Трафоелектроинвест"
   
Описание: Обектът представлява съществуваща подстанция 400 KV, в която се извършва реконструкция, чрез подмяна на съществуващите електрически съоръжения. Реконструкцията включва и рехабилитация на уредба Собствени Нужди (СН) в ОРУ ТЕЦ "Марица изток 2". Поръчката е възложена на ЕЛ КОНТРОЛ, след спечелен търг, обявен от НЕК ЕАД Предприятие “Трафоелектроинвест” – София. Особеност при реализацията на този обект са значително кратките срокове, в рамките на които се изпълняват възложените електромонтажни работи. Обектът е завършен при стриктно спазване на договорените срокове и пуснат в експлоатация в края на 2005 г.
   
Дата на въвеждане в експлоатация: 2005 г.
   
Изпълнени дейности:
▪ Подмяна на ел. съоръжения 400 KV – демонтаж на съществуващи и монтаж на нови прекъсвачи, ножови разединители, токови трансформатори, напреженови трансформатори, вентилни отводи, подпорни изолатори;
▪ Подмяна на командни шкафове;
▪ Полагане и подсъединяване на контролни кабели;
▪ Рехабилитация на уредба СН 220KV DС в командна сграда на ОРУ ТЕЦ "Марица изток 2";
▪ Монтаж на дизел-генератор;
▪ Преустройство на уредба СН  380V АС и 220V DС в  ОРУ 400 KV, ОРУ 220KV и  ОРУ 110KV;
▪ Контролни изпитания и въвеждане в експлоатация на монтираните съоръжения.
   
Други: Получена е референция за добро изпълнение от възложителя НЕК ЕАД Предприятие “Трафоелектроинвест” – София.
Всички обекти  Галерия  Карта на обекта  Референции