Ел Контрол - Начало
 
 
Наименование на обекта: Подстанция "Алеко" 220/110 кV – Рехабилитация на ОРУ 220 кV”, гр. Пазарджик
   
Възложител: НЕК ЕАД Предприятие “Трафоелектроинвест”
   
Описание: Поръчката е възложена на ЕЛ КОНТРОЛ от НЕК ЕАД Предприятие "Трафоелектроинвест", София, след проведен търг за възлагане на обществена поръчка. Този проект предвижда изпълнение на електромонтажни работи в действаща ОРУ 220kV, както следва:
   
Дата на въвеждане в експлоатация: 2009 г.
   
Изпълнени дейности:
▪ Работи по първична комутация - демонтаж въздушни прекъсвачи и комбинирани токови трансформатори; монтаж на елегазови прекъсвачи, токови трансформатори, напреженови трансформатори;
▪ Работи по вторична комутация;
▪ Демонтаж, полагане, подсъединяване на контролни и силови кабели;
▪ Контролни изпитания и въвеждане в експлоатация на монтираните съоръжения.
   
Други: Получена е референция за добро изпълнение от НЕК ЕАД П "Трафоелектроинвест".
Всички обекти  Галерия  Карта на обекта  Референции