Ел Контрол - Начало
 
 
Наименование на обекта: Изграждане на полустационарна подстанция "Староселец №1" 20/6 кV в Рудник "Трояново-1"
   
Възложител: "Мини Марица изток" ЕАД, гр. Раднево
   
Описание: Специфично за обекта е изграждането на подстанция от полустационарен тип, в съответствие с характера и нуждите на миннодобивната дейност.
   
Дата на въвеждане в експлоатация: 2002 г.
   
Изпълнени дейности:
▪ Изграждане на заземителна и мълниезащитна инсталации;
▪ Монтаж на уредба 20кV и уредба 6кV (полустационарен тип);
▪ Монтаж трансформатор 10МVА - 20/ 6кV;
▪ Направа на кабелни трасета;
▪ Полагане на силови кабели контролни кабели;
▪ Контролни измервания и изпитания на монтираните съоръжения;
▪ Въвеждане в експлоатация на подстанцията.
   
Други: Обектът е изпълнен компетентно и завършен в рамките на договорените срокове. Получена е референция от "Мини Марица изток" ЕАД - гр. Раднево.
Всички обекти  Галерия  Карта на обекта  Референции