Ел Контрол - Начало
 
 
Наименование на обекта: Обект Подстанция “МИЗИЯ” 400/220/110 кV – Реконструкция на ОРУ 400, 220 и 110 кV
   
Възложител: Възложител Електроенергиен системен оператор ЕАД
   
Описание:

Подстанция „Мизия” 400/220/110 kV се намира в област Плевен. Реконструкция в откритите уредби на подстанцията се налага, поради морално и физическо остаряване на съществуващите съоръжения 400 kV, 220 kV и 110 kV. Съоръженията са подменени с нови, във връкза с което са реконструирани и строителните конструкции към тях.

   
Дата на въвеждане в експлоатация: 12.2013
   
Изпълнени дейности:

При изпълнение на проекта ЕЛ КОНТРОЛ участва в консорциум ЕЛКОРЕКТ 2012, заедно с фирмите ЕТРА-ЕЛ ЕООД, Велико Търново и Елстив-Инженеринг ЕООД, гр. Плевен.

 • Реконструкцията на ОРУ 400 kV;
 • Демонтаж на съществуващи съоръжения 400 kV, стоманени конструкции и бетонови фундаменти;
 • Строителство на бетонови фундаменти, кабелни шахти;
 • Дейности по първична комутация монтаж на съоръжения 400 kV - прекъсвачи, разединители, токови измерителни трансформатори, напреженови трансформатори, вентилни отводи;
 • Монтаж на стоманени конструкции;
 • Рехабилитация на кабелни канали, изграждане на нова тръбна мрежа;
 • Полагане и подсъединяване на силови и контролни кабели;
 • Реконструкция на съществуващи пътища и удължаване на съществуващите пътни отклонения;
 • Изграждане на заземителна инсталация;
 • Изграждане на инсталация работно и охранно осветление;
 • Пусково-наладъчни работи
   
Други:
Всички обекти  Галерия  Карта на обекта