Ел Контрол - Начало
 
 
Наименование на обекта: Подстанция "Зора" 110/10кV – гр. Стара Загора: Реконструкция на уредба 10 кV и монтажни работи с пускане в експлоатация
   
Възложител: НЕК ЕАД Предприятие "Мрежи Високо Напрежение", Електропреносен район - Стара Загора
   
Описание: Поради възникнала авария през 2002 година в подстанция “Зора” 110/10 кV, намираща се на територията на град Стара Загора, се налага цялостна реконструкция на обекта. ЕЛ КОНТРОЛ е класирана на първо място в проведен конкурс за възлагане на обществена поръчка и в началото на 2003 г. започва оборудването на закрита уредба 10кV.
   
Дата на въвеждане в експлоатация: 2003 г.
   
Изпълнени дейности:
▪ Подмяна на командни шкафове и кабели в ОРУ 110кV;
▪ Монтаж на командни табла;
▪ Демонтаж на КРУ 10кV и монтаж на същите в ЗРУ 10кV –подстанция “Зора”;
▪ Преустройство на вторична комутация в съществуващите КРУ 10кV съгласно новия проект;
▪ Изпитване на електросъоръжения, шинна система и кабели;
▪ Проверка и настройка на релейни защити;
▪ Въвеждане в експлоатация на новоизградената уредба.
   
Други: Възложените работи са извършени качествено и в съответствие с предварително договорените срокове. Получена е референция от НЕК ЕАД Предприятие "Мрежи Високо Напрежение" - Електропреносен район, гр. Стара Загора.
Всички обекти  Галерия  Карта на обекта  Референции