Ел Контрол - Начало
 
 
Íàèìåíîâàíèå íà îáåêòà: Изработка, инженеринг, монтаж и настройка на шкафове и табла с релейни защити за обекти 220кV и 400кV на Национална Електрическа Компания ЕАД
   
Âúçëîæèòåë: Възложител: Ел-тест ЕООД, Клиент: Национална Електрическа Компания ЕАД
   
Îïèñàíèå: ПОДОБЕКТ: П-ст "Узунджово” 220/110kV
   
Äàòà íà âúâåæäàíå â åêñïëîàòàöèÿ: 2007 г.
   
Èçïúëíåíè äåéíîñòè:
▪ Монтаж и въвеждане в експлоатация на основни диференциални защити на АТ1 и АТ2 220/110 Кv;
▪ Монтаж и въвеждане в експлоатация на резервни дистанционни защити на извод 220 кV;
▪ Демонтаж, полагане и подсъединяване на контролни кабели;
▪ Изграждане на система за синхронизация на вградените часовници в новите и съществуващи в обекта цифрови релейни защити;
▪ Изграждане на DIGSI мрежа между новите цифрови релейни защити и локален компютър;
▪ Контролни тестове и изпитания.
   
Äðóãè:
Íàçàä êúì îáåêòà  Âñè÷êè îáåêòè  Ãàëåðèÿ  Êàðòà íà îáåêòèòå