Ел Контрол - Начало
 
 
Íàèìåíîâàíèå íà îáåêòà: Изработка, инженеринг, монтаж и настройка на шкафове и табла с релейни защити за обекти 220кV и 400кV на Национална Електрическа Компания ЕАД
   
Âúçëîæèòåë: Възложител: Ел-тест ЕООД, Клиент: Национална Електрическа Компания ЕАД
   
Îïèñàíèå: ПОДОБЕКТ: П-ст "Бойчиновци" 220/110 kV
   
Äàòà íà âúâåæäàíå â åêñïëîàòàöèÿ: 2007 г.
   
Èçïúëíåíè äåéíîñòè:
   
Äðóãè:
Íàçàä êúì îáåêòà  Âñè÷êè îáåêòè  Ãàëåðèÿ  Êàðòà íà îáåêòèòå