Ел Контрол - Начало
 
 
Íàèìåíîâàíèå íà îáåêòà: Изработка, инженеринг, монтаж и настройка на шкафове и табла с релейни защити за обекти 220кV и 400кV на Национална Електрическа Компания ЕАД
   
Âúçëîæèòåë: Възложител: Ел-тест ЕООД, Клиент: Национална Електрическа Компания ЕАД
   
Îïèñàíèå: ПОДОБЕКТ: ТЕЦ "Марица Изток 2" 400/220/110kV
   
Äàòà íà âúâåæäàíå â åêñïëîàòàöèÿ: 2007 г.
   
Èçïúëíåíè äåéíîñòè:
▪ Монтаж и въвеждане в експлоатация на основни дистанционни и надлъжно-диференциални защити на изводи 400 кV;
▪ Монтаж и въвеждане в експлоатация на диференциална защита на ошиновката на 400 кV;
▪ Монтаж и въвеждане в експлоатация на диференциална защита на шини 220 кV;
▪ Демонтаж, полагане и подсъединяване на контролни кабели;
▪ Изграждане на система за синхронизация на вградените часовници в новите и съществуващи в обекта цифрови релейни защити;
▪ Изграждане на DIGSI мрежа между новите цифрови релейни защити и локален компютър;
▪ Контролни тестове и изпитания.
   
Äðóãè:
Íàçàä êúì îáåêòà  Âñè÷êè îáåêòè  Ãàëåðèÿ  Êàðòà íà îáåêòèòå