Ел Контрол - Начало
 
 
Измервателни преобразуватели
Измервателните преобразуватели на FRER са подходящи за измерване на електрически величини (променливотокови и постояннотокови) и физични величини (виж Техническия наръчник) и тяхното преобразуване в токов или напреженов сигнал, пропорционален на големината на величината на измерване. Употребата на измервателните преобразуватели позволява измерването да се извърши локално и след това да се преобразува (и на голямо разстояние) към индикаторни или записващи уреди, за контролни и наблюдателни системи и т.н.