Ел Контрол - Начало
 
 
Орган за контрол

Водеща тенденция в политиката на управление на ЕЛ КОНТРОЛ ЕООД е цялостното затваряне на цикъла електроизграждане – проектиране, доставка, монтаж на съоръженията, електрически изпитания и въвеждане в експлоатация, гаранционно и следгаранционно обслужване. За осъществяването на тази политика през 2000 г. към ЕЛ КОНТРОЛ ЕООД е създаден Орган за контрол от вид “С”, който е първият в региона акредитиран Орган за контрол. Притежава Сертификат съгласно БДС ЕN ISO/IEC 17020:2005, издаден от Българската Служба за Акредитация ИА “БСА”.


Органът за контрол извършва:

Област на контрол Обхват на контрола по параметър
Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V • Съпротивление на защитни заземителни уредби;
• Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби
 
HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink
 
Акредитиран орган за контрол от вид "С" от БСА горе

Област на контрол Обхват на контрола по параметър
Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V - включително първични и вторични вериги • Съпротивление на изолация
 
HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink
 
Акредитиран орган за контрол от вид "С" от БСА горе

Област на контрол Обхват на контрола по параметър
Електрически машини и съоръжения до 35 kV • Изолация с повишено напрежение с промишлена честота
 
HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink
 
Акредитиран орган за контрол от вид "С" от БСА горе

Област на контрол Обхват на контрола по параметър
Електрически уредби и съоръжения за напрежение до 1000 V • Импеданс на контура “фаза-защитен проводник”;
• Защитни прекъсвачи(ЗП): Остатъчен задействащ ток, време за изключване, Допирно напрежение на съоръжения защитавани със ЗП, Съпротивление на заземителя на съоръжения защитавани със ЗП
 
HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink
 
Акредитиран орган за контрол от вид "С" от БСА горе

Област на контрол Обхват на контрола по параметър
Електрозащитни средства: изолиращи щанги -манипулационни (оперативни); измервателни; за преносими заземители, изолиращи клещи, електроизмервателни клещи, указатели за напрежение, диелектрични килимчета, пътеки • Електрическата якост на изолацията чрез контрол с повишено напрежение с промишлена честота
 
HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink
 
Акредитиран орган за контрол от вид "С" от БСА горе

Област на контрол Обхват на контрола по параметър
Електрозащитни средства: Указатели за напрежение • Праг на напрежение
 
HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink
 
Акредитиран орган за контрол от вид "С" от БСА горе

Област на контрол Обхват на контрола по параметър
Електрозащитни средства: Диелектрични ръкавици, боти, ботуши и галоши • Електрическата якост на изолацията чрез контрол с повишено напрежение с промишлена честота и чрез ток на утечка
 
HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink
 
Акредитиран орган за контрол от вид "С" от БСА горе

Област на контрол Обхват на контрола по параметър
Кабели и кабелни линии до 20 kV • Електрическа якост на изолацията с повишено постоянно напрежение
 
HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink
 
Акредитиран орган за контрол от вид "С" от БСА горе

Област на контрол Обхват на контрола по параметър
Силови трансформатори до 110 kV • Активно съпротивление на намотките;
• Коефициент на трансформация;
• Група на свързване
 
HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink
 
Акредитиран орган за контрол от вид "С" от БСА горе

Област на контрол Обхват на контрола по параметър
Електроизолационно масло • Пробивно напрежение
 
HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink
 
Акредитиран орган за контрол от вид "С" от БСА горе

Област на контрол Обхват на контрола по параметър
Електродвигатели за постоянен и променлив ток • Активно съпротивление на намотките
 
HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink
 
Акредитиран орган за контрол от вид "С" от БСА горе

Област на контрол Обхват на контрола по параметър
Силови прекъсвачи и разединители до 400 kV • Преходно съпротивление в контактната система
 
HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink
 
Акредитиран орган за контрол от вид "С" от БСА горе

Област на контрол Обхват на контрола по параметър
Релейни защити, електроавтоматика, телемеханика и вторични вериги • Проверка на настройката на релейни защити по скала;
• Изпробване на действието на устройството чрез контрол на ток и напрежение
 
HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink
 
Акредитиран орган за контрол от вид "С" от БСА горе

Област на контрол Обхват на контрола по параметър
Токови измервателни трансформатори до 400 kV • Активно съпротивление на намотките;
• Коефициент на трансформация;
• Волт-амперна характеристика;
• Полярност на намотките
 
HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink
 
Акредитиран орган за контрол от вид "С" от БСА горе

Област на контрол Обхват на контрола по параметър
Напреженови измервателни трансформатори до 400 kV • Активно съпротивление на намотките;
• Коефициент на трансформация;
• Полярност на намотките
 
HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink
 
Акредитиран орган за контрол от вид "С" от БСА горе

Област на контрол Обхват на контрола по параметър
Вибрации • Вибрации предавани на цялото тяло;
• Вибрации предавани на системата ръка-рамо;
• Вибрации в жилищни сгради
 
HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink
 
Акредитиран орган за контрол от вид "С" от БСА горе

Област на контрол Обхват на контрола по параметър
Изкуствено осветление • Осветеност, Lx
 
HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink
 
Акредитиран орган за контрол от вид "С" от БСА горе

Област на контрол Обхват на контрола по параметър
Вентилационни инсталации • Скорост на движение на въздушния поток m/s; дебит m3/h
 
HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink
 
Акредитиран орган за контрол от вид "С" от БСА горе

Област на контрол Обхват на контрола по параметър
Микроклимат в работна среда • Температура на въздуха, 0С;
• Относитена влажност на въздуха, % RH;
• Скорост на движение на въздуха, m/s
 
HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink
 
Акредитиран орган за контрол от вид "С" от БСА горе

Област на контрол Обхват на контрола по параметър
Оптични кабелни линии • Общо затихване;
• Затихване от обратно отражение;
• Внесено затихване от нееднородности и съединения
 
HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink
 
Акредитиран орган за контрол от вид "С" от БСА горе

Жалби и възражения

Всеки клиент и потребител на услугите на ОКС при ЕЛ КОНТРОЛ ЕООД може да подаде писмена жалба или възражение на място в седалището на фирмата. Жалбите или възраженията се разглеждат в едноседмичен срок от датата на постъпване според системата за управление на ОКС, от датата на постъпване. Писмен отговор се дава на лицето или организацията, внесли жалбата или възражението съгласно ПКОК 15.01.06 – 2013.