Детайли за новината

Новини


Новини 28.12.2010

Ел Контрол - разширяване обхвата на акредитация на Органа за Контрол от вида 'C'

Untitled 1

На 20.12.2010 г. със Заповед № 1453 от БСА, ЕЛ КОНТРОЛ ЕООД разшири обхвата на акредитация на Органа за Контрол от вида 'С'.

Водеща тенденция в политиката на управление на ЕЛ КОНТРОЛ ЕООД е цялостното затваряне на цикъла електроизграждане – проектиране, доставка, монтаж на съоръженията, електрически изпитания и въвеждане в експлоатация, гаранционно и следгаранционно обслужване. За осъществяването на тази политика през 2000 г. към ЕЛ КОНТРОЛ ЕООД е създаден Орган за контрол от вид 'С', който е първият в региона акредитиран Орган за контрол. Притежава Сертификат съгласно БДС ЕN ISO/IEC 17020:2005, издаден от Българската Служба за Акредитация ИА “БСА”.

Обхвата на акредитация е следния:

№ по ред Област на контрол Вид на контрола Обхват на контрола по параметър
1. Електрически уредби и съоръжения до и над 1000V нови и в експлоатация обекти и съоръжения Съпротивление на защитни заземителни уредби
Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби
2. Електрически уредби и съоръжения до и над 1000V - включително първични и вторични вериги нови и в експлоатация обекти и съоръжения Съпротивление на изолация
3. Електрически машини и съоръжения до 35kV нови и в експлоатация обекти и съоръжения Изолация с повишено напрежение с промишлена честота
4. Електрически уредби и съоръжения за напрежение до 1000V нови и в експлоатация обекти и съоръжения Импеданс на контура "фаза - защитен проводник"
5. Електрически уредби и съоръжения за напрежение до 1000V нови и в експлоатация обекти и съоръжения Защитни прекъсвачи (ЗП):
 • остатъчен задействащ ток;
 • време за изключване;
 • допирно напрежение на съоръжения защитавани със ЗП;
 • съпротивление на заземителя на съоръжения защитавани със ЗП.
 • 6. Електрозащитни средства:
 • изолиращи щанги - манипулационни (оперативни);
 • изолиращи щанги - измервателни;
 • изолиращи щанги - за преносими заземители;
 • изолиращи клещи;
 • електро-измервателни клещи;
 • указатили за напрежение;
 • диелектрични килимчета;
 • пътеки.
 • продукти в експлоатация Електрическа якост на изолацията чрез контрол с повишено напрежение с промишлена честота
  6.1 Електрозащитни средства:
 • указатили за напрежение
 • продукти в експлоатация Праг на напрежение
  6.2 Електрозащитни средства:
 • диелектрични ръкавици;
 • диелектрични боти;
 • диелектрични ботуши и галоши.
 • продукти в експлоатация Електрическа якост на изолацията чрез контрол с повишено напрежение с промишлена честота и чрез ток на утечка
  7. Кабели и кабелни линии до 20kV нови и в експлоатация обекти Електрическа якост на изолацията с повишено постоянно напрежение
  8. Силови трансформатори до 110kV нови и в експлоатация обекти и съоръжения Активно съпротивление на намотките
  Коефициент на трансформация
  Група на свързване
  9. Електроизолационно масло нови и в експлоатация продукти Пробивно напрежение
  10. Електродвигатели за постоянен и променлив ток до 6kV нови и в експлоатация обекти и съоръжения Активно съпротивление на намотките
  11. Силови прекъсвачи и разединители до 400kV нови и в експроатация обекти и съоръжения Преходно съпротивление в контактната система
  12. Релейни защити, електроавтоматика, телемеханика и вторични вериги в уредби за напрежение до 400kV нови и в експлоатация съоръжения Проверка на настройката на релейни защити по скала
  Изпробване на действието на устройството чрез контрол на ток и напрежение
  13. Токови измервателни трансформатори до 400kV нови и в експлоатация съоръжения Активно съпротивление на намотките
  Коефициент на трансформация
  Волт-амперна характеристика
  Полярност на намотките
  14. Напреженови измервателни трансформатори до 400kV нови и в експлоатация съоръжения Активно съпротивление на намотките
  Коефициент на трансформация
  Полярност на намотките
  15. Вибрации нови и в експлоатация съоръжения Дневна стойност на експозицията на вибрациите предавани на цялото тяло
  Дневна стойност на експозицията на вибрации предавани на системата ръка-рамо
  15.1 Вибрации в жилищни помещения на жилищни сгради нови и в експлоатация съоръжения Средноквадратични стойности на вибрациите в октавните ленти със средногеометрични честоти. Коригирана стойност на виброускорението
  16. Шум в работна и околна среда нови и в експлоатация обекти Еквивалентно ниво на шума:
 • дневно, вечерно и нощно;
 • дневно/средно-седмично ниво на експозиция на шум (еквивалентно ниво);
 • върхово звуково налягане.
 • 17. Изкуствено осветление нови и в експлоатация обекти Осветеност
  18. Вентилационни инсталации нови и в експлоатация съоръжения Скорост на движение на въздушния поток
  Дебит
  19. Микроклимат в работна среда нови и в ескплоатация обекти Температура на въздуха
  Относителна влажност на въздуха
  Скорост на движение на въздуха
  20. Химични фактори на работна среда нови и в ескплоатация обекти Концентрация на прах във въздуха на работна среда - инхалабилна и респирабилна фракция на прах
  Концентрация на химични агенти във въздуха на работна среда чрез линейно-колориметричен метод с индикаторни тръбички
  21. Оптични кабелни линии нови и в експлоатация съоражения Общо затихване
  Загуби от обратно отражение в оптични кабелни линии
  Внесено затихване от нееднородности и съединения

  Полезни връзки