Орган за контрол

 

inspection body

 

Орган за контрол от вид „С” е създаден през 2000 г. и притежава Сертификат за акредитация, съгласно БДС ЕN ISO/IEC 17020:2012, издаден от ИА „Българска служба за акредитация”.

Органът за контрол разполага с оборудвани стационарна и мобилна изпитвателни станции. Издава Сертификати за контрол за изпълняваните услуги: контрол на съоръжения в ел. уредби, трасиране на кабелни линии, локализиране и отстраняване на кабелни повреди, контрол на електрозащитни диелектрични средства, контрол на импеданса на контура „фаза-защитен проводник“ и съпротивление на заземители, контрол на физични параметри и др.

Изпълняваме проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на оптични кабелни мрежи и линии.

Обхват на акредитация:

 

Електродвигатели за постоянен и променлив ток

Област на контрол 

Електродвигатели за постоянен и променлив ток

Обхват на контрола по параметър

 • Активно съпротивление на намотките

 

 

Акредитация          Заявка

Силови прекъсвачи и разединители до 400 kV

Област на контрол 

Силови прекъсвачи и разединители до 400 kV

Обхват на контрола по параметър

 • Преходно съпротивление в контактната система

 

 

Акредитация          Заявка

Релейни защити, електроавтоматика, телемеханика и вторични вериги

Област на контрол 

Релейни защити, електроавтоматика, телемеханика и вторични вериги

Обхват на контрола по параметър

 • Проверка на настройката на релейни защити по скала;
 • Изпробване на действието на устройството чрез контрол на ток и напрежение

 

 

Акредитация          Заявка

Токови измервателни трансформатори до 400 kV

Област на контрол 

Токови измервателни трансформатори до 400 kV

Обхват на контрола по параметър

 • Активно съпротивление на намотките;
 • Коефициент на трансформация;
 • Волт-амперна характеристика;
 • Полярност на намотките

 

 

Акредитация          Заявка

Напреженови измервателни трансформатори до 400 kV

Област на контрол 

Напреженови измервателни трансформатори до 400 kV

Обхват на контрола по параметър

 • Активно съпротивление на намотките;
 • Коефициент на трансформация;
 • Полярност на намотките

 

 

 Акредитация          Заявка

 

Вибрации

Област на контрол 

Вибрации

Обхват на контрола по параметър

 • Вибрации предавани на цялото тяло;
 • Вибрации предавани на системата ръка-рамо;
 • Вибрации в жилищни сгради

 

 

Акредитация          Заявка

Микроклимат в работна среда

Област на контрол 

Микроклимат в работна среда

Обхват на контрола по параметър

 • Температура на въздуха, 0С;
 • Относитена влажност на въздуха, % RH;
 • Скорост на движение на въздуха, m/s

 

 

Акредитация          Заявка

Оптични кабелни линии

Област на контрол 

Оптични кабелни линии

Обхват на контрола по параметър

 • Общо затихване;
 • Затихване от обратно отражение;
 • Внесено затихване от нееднородности и съединения

 

 

Акредитация          Заявка