Комплектни кондензаторни уредби (ККУ)

Табла за компенсация на реактивна мощност.

Чрез употреба на системи от кондензатори, реактивната енергия може да бъде компенсирана, като по този начин може да се постигне допълнително натоварване на преносните електропроводи и комутационните апарати. ККУ са едно изгодно решение за редуциране разходите за електропотребление.

Основни характеристики:

  • Метално табло
  • Мощност: до 1000 kVar
  • Регулируема стъпка – чрез cosφ-регулатор.