Изграждане на Фундаменти на подстанция Бургас

ЕЛ КОНТРОЛ стартира работата по ремонт на фундаменти за съоръжения в ОРУ 110 КV на подстанция Бургас 400 кV.

Обектът е част от проекта за рехабилитация и разширение на подстанцията и е възложен от Електроенергиен Системен Оператор ЕАД.

В обема на изпълняваните работи влизат изграждане на бетонови масички и фундаменти за съоръженията в ОРУ 110 kV, изграждане на тръбна мрежа стоманени тръби.