ФЕЦ Душанци – Пирдоп

През юни 2012 г. ЕЛ КОНТРОЛ приключи изпълнението на Строителни и електро-монтажни работи във връзка с изграждане на Фотоволтаична централа „Душанци”.

Обектът се намира в землището на гр. Пирдоп, Софийска област.

Фотоволтаичната централа е с обща площ 10 дка и номинална мощност 500 kW. ЕЛ КОНТРОЛ e подизпълнител на Ефасек Инженеринг С.А. - Клон България.