През юли 2013 г. приключихме работа по реконструкция и разширение на ОРУ 110 kV в Подстанция „Айтос” 110/20kV

През юли 2013 г. прключихме работа по реконструкция и разширение на ОРУ 110 kV в Подстанция „Айтос” 110/20kV.

Обектът се намира в землището на гр. Айтос, обл. Бургас и е възложен на ЕЛ КОНТРОЛ от Национална електрическа компания ЕАД.

В проекта е заложена подмяна на износени и морално остарели съществуващи съоръжения и стоманобетонни конструкции, както и промяна на схемата на ОРУ 110 kV от единична шинна система в единична секционирана с прекъсвач шинна система.

Извършена е подмяна на всички съществуващи ел. табла в подстанцията. Изградена е маслоотвеждаща канализация на силовите трансформатори и маслосборен резервоар.

Разширението на подстанцията е изпълнено чрез изграждане на три нови изводни полета за въздушни линии 110kV. Строителството включва още: изграждане на бетонови пътища, ограда, заземителна, мълниезащитна и осветителна инсталации.