Подстанция "Първомай", гр. Първомай - ремонт на І-ва секция на ОРУ 110 КV

Повече...

През месец декември 2008 г. Ел Контрол приключи изпълнението на обект Подстанция "Първомай", гр. Първомай - ремонт на І-ва секция на ОРУ 110 КV с главен изпълнител Електроенергиен Системен Оператор ЕАД.

Работите по монтаж и пускане в експлоатация на съоръженията бяха изпълнени в рамките на договорените срокове.

Електромонтаж на Насипообразувател/Изгребвач-част от системата за подаване на въглища и варовик в ТЕЦ Марица изток1

Повече...

През месец октомври 2008 г. Ел Контрол подписа договор със Сандвик България ЕООД, представител на немската фирма Сандвик Майнинг енд Кънстракшън, главен изпълнител на системата за въглеподаване в ТЕЦ Марица изток 1.

Договорът включва изпълнение на електромонтажни работи по Насипвач/Изгребвач.

На 18.06.2008 г. Ел Контрол успешно премина сертификационен одит съгласно международния стандарт за безопасност и здраве при работа OHSAS 18001:1999

Повече...

Като съвременна европейска фирма Ел Контрол винаги е обръщала особено внимание на опазване здравето и безопасността на своите работници и служители.

В отговор на тази политика беше разработена и внедрена Система за управление на безопасността и здравето при работа.

Нейното функциониране осигурява познаване и прилагане на всички действащи норми и стандарти, свързани с изпълняваните работните процеси, както и непрекъснато проследяване и контрол на тези процеси.

Основната цел, която фирмата си поставя във връзка с действието на СУБЗР е осигуряване на безопасни условия на труд, без риск за здравето на работещите.

Официална регистрация и членство в Камарата на строителите в България

Повече...

На 08 Февруари 2008 фирма Ел Контрол беше приета за член на Камарата на строителите в България и вписана в Централен професионален регистър на строителя.

Ел Контрол вдига сграда бижу

Повече...

Вестник Национална Бизнес Поща публикува статия по повод официалното откриване на 27.06.2007 г. на новата сграда на Ел Контрол ЕООД в гр. Стара Загора.