ЕЛ КОНТРОЛ реализира комплексни проекти в сферата на електроразпределението, енергопроизводството, транспортната и железопътна инфраструктура, различни отрасли на леката и тежката промишленост - добивна, нефтопреработвателна, химическа, хранително-вкусова и др.

 

Електрически подстанции и високоволтови линии (ВЛ)

Имаме натрупан значителен опит в изграждането и ремонта на високоволтови електрически подстанции 400 kV, 220 kV, 110 kV.

Работата в ел. подстанции 400 kV е с най-висок елемент на сложност и ЕЛ КОНТРОЛ е сред малкото електромонтажни фирми в България, участвали в изграждането и рехабилитацията на шест електрически подстанции 400 kV.

Изпълнението на проект за изграждане или ремонт на ел. подстанция е комплексна задача. Работите стартират със строителни дейности по изграждане на стоманобетонови фундаменти, колони, бетонови пътища, кабелни канали и др. Ако е заложено в проекта, се изгражда или ремонтира командна сграда. Следват електромонтажни дейности по монтаж и опроводяване на електрически съоръжения първична и вторична комутация, монтаж на комплексни разпределителни уредби (КРУ), монтаж на шинни системи, изолаторни вериги, осветителни системи, заземителни и мълниезащитни инсталации. Изграждат се кабелни трасета, полагат се и се подсъединяват силови и контролни кабели. Обектът приключва с наладка и пускане в експлоатация на всички монтирани системи и съоръжения.

Натрупан опит в ел. подстанции:

  • Подстанции 400 kV - 6 обекта
  • Подстанции 220 kV - 5 обекта
  • Подстанции 110 kV - 30 обекта

Високоволтови линии: Изпълняваме проекти за изграждане на високоволтови електропроводни линии. Реализирали сме изграждане на ВЛ 20 kV и ремонт на ВЛ 110 kV.

 

 

Минни предприятия

В минни предприятия изпълняваме проекти за изграждане и оборудване на мобилни подстанции, електрификация на съоръжения за изгребване на въглища, модернизация на подстанции и багери.

 

 

Действащи електроцентрали

ЕЛ КОНТРОЛ участва в рехабилитацията на топлоелектрически централи (ТЕЦ), Сяроочистващи инсталации (СОИ). Извършва сервиз и поддръжка на електрически и КИП и А инсталации в ТЕЦ.

Изпълняваме проекти за изграждане на фотоволтаични централи, електрически инсталации във ветроенергийни паркове, когенеративни централи.

 

 

Индустриални предприятия

В индустриални предприятия изпълняваме доставка и монтаж на ел. табла, рехабилитация на уредби собствени нужди, изграждане на кабелни трасета, полагане на кабели, пусково-наладъчни работи, инженеринг на системи за автоматизация, ремонт на честотни задвижвания.

През 2017 година участвахме в проект за изграждане на предприятие от химическата промишленост, на територията на Република Словакия.

 

 

Нефтопреработвателна индустрия

От 2013 г. насам ЕЛ КОНТРОЛ изпълнява инженерингови поръчки на територията на най-голямата нефтена рафинерия в България.

Реализирали сме договори в рамките на проект за изграждане на Комплекс за преработка на тежки остатъци. Изпълнените дейности включват монтаж и въвеждане в експлоатация на ел. съоръжения, изграждане електро-обогрев на тръбни трасета.

Наред с това, ЕЛ КОНТРОЛ изпълнява договори за рехабилитация на действащи електрически уредби и инсталации, съгласно ремонтната програма на нефтопреработвателното предприятие.

 

 

Транспортна инфраструктура

ЕЛ КОНТРОЛ реализира проекти в областта на транспортната инфраструктура.

За железопътния транспорт сме изпълнили проектиране и монтаж на SCADA система за осем ЖП-станции, три главни секционни поста и две тягови подстанции, по ЖП-линия София - Калотина. Монтираната SCADA система в тягова подстанция Волуяк 110/27 kV дава възможност за автоматично управление и наблюдение както от подстанцията, така и дистанционно, от Диспечерски център в София.

Друг реализиран проект в сферата на ЖП-транспорта е: Рехабилитация на тягови подстанции (ТП) по ЖП-линия Пловдив - Бургас. Извършена е пълна рехабилитация на уредби 110 kV и 25 kV. Подменени сазахранващи въздушни линии между подстанциите и контактната мрежа

За градската транспортна инфраструктура сме изпълнили ремонт и рехабилитация на токоизправителни станции (ТИС) към контактната на тролейбусна мрежа в гр. Стара Загора, включително изготвяне на работен проект.