Транспортна инфраструктура

ЕЛ КОНТРОЛ реализира проекти в областта на транспортната инфраструктура.

За железопътния транспорт сме изпълнили проектиране и монтаж на SCADA система за осем ЖП-станции, три главни секционни поста и две тягови подстанции, по ЖП-линия София - Калотина. Монтираната SCADA система в тягова подстанция Волуяк 110/27 kV дава възможност за автоматично управление и наблюдение както от подстанцията, така и дистанционно, от Диспечерски център в София.

Друг реализиран проект в сферата на ЖП-транспорта е: Рехабилитация на тягови подстанции (ТП) по ЖП-линия Пловдив - Бургас. Извършена е пълна рехабилитация на уредби 110 kV и 25 kV. Подменени сазахранващи въздушни линии между подстанциите и контактната мрежа

За градската транспортна инфраструктура сме изпълнили ремонт и рехабилитация на токоизправителни станции (ТИС) към контактната на тролейбусна мрежа в гр. Стара Загора, включително изготвяне на работен проект.