Изграждане на подстанция „Суворово“ 110/20 kV, във връзка с изграждането на ветроенергиенпарк „Суворово“

Възложител
Ибердрола инхениерия и конструксион С.А. Клон България; Клиент: „Еолика България” ЕАД

Местонахождение:
общ. Суворово

Възложен: 2010 / Изпълнен: 2011

Детайли на проекта

Ветроенергиен парк (ВЕП)„Суворово” е проект от промишлен мащаб, разработен от „Еолика България” ЕАД. Разположен е на територията на община Суворово, на 20 км от гр. Варна. Ветроенергийният парк е с обща мощност 60 МW и включва 30 бр. вятърни турбини, свързваща подземна електрическа мрежа 20 kV, електрическа подстанция 110/20 kV, електропровод 110 kV.

ЕЛ КОНТРОЛ участва при изграждане на подстанция „Суворово“ 20/110 kV, прилежаща към ВЕП.

Дейности по изпълнение на проекта

  • Монтаж на първична комутация - ОРУ 110/20 kV;
  • Монтаж на първична комутация - ЗРУ 20 kV;
  • Доставка и монтаж на кабелоносещи системи;
  • Полагане и подсъединяване на силови и контролни кабели;
  • Монтаж на захранващи табла, табла с релейни защити, токоизправител, UPS;
  • Доставка и монтаж на заземителна инсталация;
  • Доставка и монтаж на мълниезащитна инсталация;
  • Пусково-наладъчни работи.

 

 

Референция