Рехабилитация на подстанция "Бургас" 400/110/31,5/20 kV

Възложител:
ЕТРА-ЕЛ ЕООД ; клиент: Национална електрическа компания ЕАД

Местонахождение:
гр. Бургас

Възложен: 2010 / Изпълнен: 2011

Описание

Проектът за рехабилитация на подстанция "Бургас" 400/110/31,5/20 kV включва подмяна на съоръжения в съществуваща ОРУ 400 kV, разширение на ОРУ 400 kV, подмяна на прекъсвачи 110 kV, 31,5 kV, 20 kV - демонтажни, монтажни и строителни работи.

Изпълнени дейности

Електромонтажни работи – първична комутация:

 • Реконструкция на ОРУ 400кV: подмяна на елегазови прекъсвачи, разединители, токови измерителни трансформатори, капацитивни напреженови трансформатори, вентилни отводи; монтаж на събирателна шинна система и ошиноване на съоръженията
 • Реконструкция на ОРУ 110кV: подмяна на елегазови прекъсвачи
 • Подмяна на вакуумни прекъсвачи в ЗРУ 31,5кV и ЗРУ 20кV; подмяна на табла за СН променлив ток и табла СН за постоянен ток
 • Полагане и подсъединяване на силови кабели.

Електромонтажни работи – вторична комутация:

 • Подмяна на командни табла, релейни табла, командни шкафове на полето в ОРУ 400кV; подмяна на кондензаторни батерии 31,5кV;
 • Система за сигнализация в ОРУ 400кV, ЗРУ 31,5кV и ЗРУ 20кV
 • Монтаж системи мерене за оперативни нужди и телеизмерване
 • Подмяна на всички контролни кабели
 • Пускови изпитания и наладка на всички монтирани съоръжения
 • Стоителни работи:
 • Рехабилитация на кабелни канали и пътища;
 • Изграждане на фундаменти, портална конструкция и масички на съоръжения, направа на отводнителна канавка, направа на нови кабелни канали и бетонови пътища; нова ограда
 • Изграждане на заземителна и мълниезащитна инсталация

 

 

Референция