Реконструкция на подстанция 110/6.3 kV №2Б

Възложител:
"Мини Марица Изток" ЕАД

Местонахождение:
гр. Раднево

Възложен: 2010 / Изпълнен: 2012

Изпълнени дейности

 • Подмяна на съществуващи комплектни разпределителни уредби (КРУ) 6,3 КV – доставка и монтаж на нови КРУ 6,3 КV, произведени от АВВ, Чехия;
 • Подмяна на шинни разединители в ОРУ 110кV;
 • Доставка и монтаж на командни шкафове на полето (КШП) в ОРУ 110кV;
 • Доставка и монтаж на релейни табла, табло централна сигнализация, табла Собствени нужди – постоянен и променлив ток;
 • Изграждане на осветителна инсталация в ОРУ 110кV;
 • Изграждане на заземителна инсталация;
 • Полагане и подсъединяване на силови и контролни кабели;
 • Строителни работи в ОРУ 110кV: направа на изкопи, бетонови фундаменти; доставка и монтаж на метална конструкция;
 • Строителни работи по разширение на командна зала;
 • Изграждане на нова В и К инсталация;
 • Изграждане и въвеждане в експлоатция система за автоматично управление и визуализация на съоръженията в уредби 6кV и 110кV.
 • Пусково-наладъчни работи.

 

 

Референция