Подстанция „Айтос” 110/20kV – реконструкция и разширение на ОРУ 110kV”

Възложител:
Национална Електрическа Компания ЕАД

Местонахождение:
гр. Айтос

Възложен: 2012 / Изпълнен: 2013

Описание

В проекта за реконструкция на подстанция „Айтос” 110/20kV е заложена подмяна на съществуващи износени и морално остарели съоръжения и стоманобетонни конструкции. Извършена е подмяна на всички съществуващи ел. табла в подстанцията. Изградена е маслоотвеждаща канализация на силовите трансформатори и маслосборен резервоар. Разширението на подстанцията е изпълнено чрез изграждане на три нови изводни полета за въздушни линии 110kV.

Изпълнени дейности

 • Промяна на схемата на ОРУ 110 kV от единична шинна система в единична секционирана с прекъсвач шинна система;
 • Изработка и доставка на релейни табла, табла СН – постоянен и променлив ток, командни шкафове, лицеви панели на командни табла и електромерно табло;
 • Подмяна на портални конструкции със стоманорешетъчни;
 • Изграждане на нови котловани, фундаменти и маслоотвеждаща канализация за силовите трансформатори;
 • Изграждане на нови три броя изводни полета 110kV за въздушни линии;
 • Подмяна на съоръжения – прекъсвачи, разединители, вентилни отводи и измерителни транформатори;
 • Изграждане на заземителна инсталация;
 • Изграждане на мълниезащитна инсталация;
 • Изграждане на осветителна инсталация за ОРУ 110 kV;
 • Вертикална планировка в ОРУ – строителство на бетонови пътища и ограда;
 • Контролни изпитания и въвеждане в експлоатация на монитраното електрооборудане.

 

 

Референция