Изработка, инженеринг, монтаж и настройка на шкафове и табла с релейни защити за обекти 220кV и 400кV на Национална Електрическа Компания ЕАД

Възложител:
Ел-тест ЕООД, Клиент: Национална Електрическа Компания ЕАД

Местонахождение:
Обекти в южна и северозападна България

Възложен: 2007 / Изпълнен: 2013

Описание

Клиент по тази поръчка е Национална Електрическа Компания ЕАД. Поръчката е част от инвестиционен проект на НЕК за модернизация и рехабилитация на електропреносната система на България и касае подмяна на съществуващите релейни защити с модерни цифрови релейни защити, производство на Сименс, във всички уредби 220кV и 400кV в страната.

ЕЛ КОНТРОЛ изпълнява подмяна на шкафове и табла с релейни защити в подстанции 220кV и 400кV по Лот 1 и Лот 3 на НЕК разположени главно в южна България:

Подстанция "Алеко" 220/110 kV, гр. Пазарджик
Подстанция "Бургас" 400/110 kV, гр. Бургас
ВЕЦ "Пещера" 220 kV, гр. Пещера
ВЕЦ "Тешел" 220 kV, с. Тешел, общ. Девин
Подстанция "Девин" 220/110 kV, гр. Девин
Подстанция "Карнобат" 220/110 kV, гр. Карнобат
Подстанция "Марица изток" 220/110 kV, гр. Гълъбово
ТЕЦ "Марица Изток 2" 400/220/110 kV, с. Ковачево, общ. Раднево
ТЕЦ "Марица Изток 3" 400/220 kV, с. Медникарово, общ. Гълъбово
Подстанция "Пловдив Юг" 220/110 kV, гр. Пловдив
Подстанция "Стара Загора" 220/110 kV, гр. Стара Загора
Подстанция "Узунджово” 220/110 kV, с. Узунджово, общ. Хасково
Подстанция "Чудомир" 220/110 kV, гр. Казанлък
Подстанция "Твърдица" 220/110 kV, гр. Твърдица
Подстанция "Столник" 400/220/110 kV, с. Столник, общ. Елин Пелин
Подстанция "Бойчиновци" 220/110 kV, гр. Бойчиновци
Възлова станция "Ветрен" 400 kV, гр. Ветрен, общ. Пазарджик

Изпълнени дейности

Подобект:
Подстанция "Алеко" 220/110kV
Местонахождение: гр. Пазарджик

 • Монтаж и въвеждане в експлоатация на диференциална защита на шини - 220 кV, диференциална защита на Автотрансформатор 1 и Автотрансформатор 2;
 • Демонтаж, полагане и подсъединяване на контролни кабели;
 • Изграждане на система за синхронизация на вградените часовници в новите и съществуващи в обекта цифрови релейни защити;
 • Изграждане на DIGSI мрежа между новите цифрови релейни защити и локален компютър;
 • Контролни изпитания на монтираното оборудване.

Подобект:
ВЕЦ "Пещера" 220kV
Местонахождение: гр. Пещера

 • Монтаж и въвеждане в експлоатация на резервни дистанционни защити на извод 220 кV;
 • Демонтаж, полагане и подсъединяване на контролни кабели;
 • Изграждане на система за синхронизация на вградените часовници в новите и съществуващи в обекта цифрови релейни защити;
 • Контролни тестове и изпитания.

Подобект:
ВЕЦ "Тешел" 220kV
Местонахождение: с. Тешел, общ. Девин

 • Монтаж и въвеждане в експлоатация на резервни дистанционни защити на извод 220 кV;
 • Демонтаж, полагане и подсъединяване на контролни кабели;
 • Изграждане на система за синхронизация на вградените часовници в новите и съществуващи в обекта цифрови релейни защити;
 • Контролни тестове и изпитания.

Подобект:
ТЕЦ "Марица Изток 2" 400/220/110kV
Местонахождение: с. Ковачево, общ. Раднево

 • Монтаж и въвеждане в експлоатация на основни дистанционни и надлъжно-диференциални защити на изводи 400 кV;
 • Монтаж и въвеждане в експлоатация на диференциална защита на ошиновката на 400 кV;
 • Монтаж и въвеждане в експлоатация на диференциална защита на шини 220 кV;
 • Демонтаж, полагане и подсъединяване на контролни кабели;
 • Изграждане на система за синхронизация на вградените часовници в новите и съществуващи в обекта цифрови релейни защити;
 • Изграждане на DIGSI мрежа между новите цифрови релейни защити и локален компютър;
 • Контролни тестове и изпитания.

Подобект:
ТЕЦ "Марица Изток 3" 400/220kV
Местонахождение: с. Медникарово, общ. Гълъбово

 • Монтаж и въвеждане в експлоатация на основни дистанционни и надлъжно-диференциални защити на изводи 400 кV;
 • Монтаж и въвеждане в експлоатация на диференциални защити на пофазен Автотрансформатор 400/220 кV;
 • Демонтаж, полагане и подсъединяване на контролни кабели;
 • Изграждане на система за синхронизация на вградените часовници в новите и съществуващи в обекта цифрови релейни защити;
 • Изграждане на DIGSI мрежа между новите цифрови релейни защити и локален компютър;
 • Контролни тестове и изпитания.

Подобект:
П-ст "Узунджово” 220/110kV
Местонахождение: с. Узунджово, общ. Хасково

 • Монтаж и въвеждане в експлоатация на основни диференциални защити на АТ1 и АТ2 220/110 Кv;
 • Монтаж и въвеждане в експлоатация на резервни дистанционни защити на извод 220 кV;
 • Демонтаж, полагане и подсъединяване на контролни кабели;
 • Изграждане на система за синхронизация на вградените часовници в новите и съществуващи в обекта цифрови релейни защити;
 • Изграждане на DIGSI мрежа между новите цифрови релейни защити и локален компютър;
 • Контролни тестове и изпитания.

Подобект:
П-ст "Чудомир" 220/110kV
Местонахождение: гр. Казанлък

 • Монтаж и въвеждане в експлоатация на диференциални защити на Автотрансформатор 1;
 • Монтаж и въвеждане в експлоатация на резервни дистанционни защити на извод 220 кV;
 • Демонтаж, полагане и подсъединяване на контролни кабели;
 • Изграждане на система за синхронизация на вградените часовници в новите и съществуващи в обекта цифрови релейни защити;
 • Изграждане на DIGSI мрежа между новите цифрови релейни защити и локален компютър;
 • Контролни тестове и изпитания.

Подобект:
П-ст "Твърдица" 220/110kV
Местонахождение: гр. Твърдица

 • Монтаж и въвеждане в експлоатация на диференциални защити на Автотрансформатор 1;
 • Монтаж и въвеждане в експлоатация на резервни дистанционни защити на извод 220 кV;
 • Демонтаж, полагане и подсъединяване на контролни кабели;
 • Изграждане на система за синхронизация на вградените часовници в новите и съществуващи в обекта цифрови релейни защити;
 • Изграждане на DIGSI мрежа между новите цифрови релейни защити и локален компютър;
 • Контролни тестове и изпитания.

Подобект:
П-ст "Столник" 400/220/110kV
Местонахождение: с. Столник, общ. Елин Пелин

 • Монтаж и въвеждане в експлоатация на диференциални защити на шини 220 кV;
 • Монтаж и въвеждане в експлоатация на диференциални защити на Автотрансформатор 220/110 кV;
 • Монтаж и въвеждане в експлоатация на диференциални защити на пофазен Автотрансформатор 400/220 кV;
 • Демонтаж, полагане и подсъединяване на контролни кабели;
 • Изграждане на система за синхронизация на вградените часовници в новите и съществуващи в обекта цифрови релейни защити;
 • Изграждане на DIGSI мрежа между новите цифрови релейни защити и локален компютър;
 • Контролни тестове и изпитания.

 

 

Референция