Реконструкция и модернизация на Главна понижаваща подстанция-2 (ГПП-2) 110/15,75/6,3 kV на територията на ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД

Възложител:
ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД

Местонахождение:
ЛУКОЙЛ Нефтохим

Възложен: 2013 / Изпълнен: 2013

Описание

Проектът включва реконструкция на два броя килии в ЗРУ 110 kV и два броя изводи в ЗРУ 6 kV на подстанция ГПП-2. Целта на реконструкцията е да се осигури електрозахранване на новостроящ се комплекс за преработка на тежки отпадъци (КПТО) на територията на Лукойл Нефтохим Бургас АД.

Изпълнени дейности

Реконструкция на два броя килии в ЗРУ 110 kV:

 • Демонтаж на съществуващи съоръжения в ЗРУ 110 kV;
 • Оборудване на килии в ЗРУ 110 kV – монтаж на елегазов прекъсвач 110 kV, линеен разединител 110 kV, токови измервателни трансформатори 110 kV и проходни изолатори;
 • Доставка и монтаж на стоманени контструкции;
 • Дейности по вторична комутация в ЗРУ 110 kV – демонтаж и преоборудване на командни, релейни и електромерни табла;
 • Изработка и монтаж на командни шкафове на поле 110кV;
 • Доставка, полагане и подсъединяване на контролни кабели;
 • Пусково-наладъчни работи;
 • Параметризиране и тестване на релейни защити.
 • Реконструкция на два броя изводни килии в ЗРУ 6 kV:
 • Демонтаж на съществуващи КРУ в ЗРУ 6 kV;
 • Доставка и монтаж на подпорни изолатори и токови трансформатори за земна защита тороидален тип.;
 • Демонтаж на съществуващи, монтаж и ошиноване на нови токоограничаващи реактори;
 • Доставка и монтаж на типово изпитан шинопровод 6 kV;
 • Дейности по вторична комутация в ЗРУ 6 kV – окомплектоване на КРУ 6 kV;
 • Доставка, полагане и подсъединяване на контролни кабели;
 • Доставка и монтаж на метални конструкции;
 • Пусково-наладъчни работи;
 • Параметризиране и тестване на релейни защити.

 

 

Референция