Рехабилитация на главните трансформаторни подстанции и изграждане на нови мобилни такива, заедно с прилежащите разпред. устройства и свързващото оборудване, за повишаване захранването от 6 kV до 20 kV, рудници "Трояново-север" и "Трояново-3"

Възложител:
Сименс ЕООД - България

Местонахождение:
гр. Раднево

Възложен: 2012 / Изпълнен: 2014

Описание

Проектът предвижда реконструкция на 4 стационарни подстанции във връзка с преминаването им от 6 kV на 20 kV с цел намаляване загубите на електроенергия по електропреносната мрежа, доставка на 35 бр. подвижни разпределителни устройства 20 kV монтирани на платформа, изграждане на 8 бр. мобилни подстанции 20/6 kV и преоборудване на 1 бр. съществуваща мобилна подстанция 20/6 kV, прeоборудване на 9 бр. багери с цел промяна на захранващото напрежение от 6 kV на 20 kV.

Изпълнени дейности

 • демонтаж на съществуващи съоръжения;
 • доставка и монтаж на силови, контролни и комуникационни кабели;
 • електромонтажни работи - първична комутация: монтаж на силови трансформатори 110/20/6 kV и 20/6 kV, монтаж на нови КРУ 20 kV,
 • изграждане на нови мобилни подстанции 20/6 kV и монтаж на необходимото оборудване СрН, монтаж на изправители и
 • кондензаторни батерии, изработка и монтажна контролни и силови табла;
 • електромонтажни работи - вторична комутация: монтаж и опроводяване на командни табла, шкафове за управление, подмяна на
 • диференциални защити на силови трансформатори 110/20/6 kV;
 • контролни тестове и изпитания във връзка с въвеждане в експлоатация на всички новомонтирани съоръжения;
 • изработка на закрити помещения тип контейнер за разполагане на оборудването на мобилни подстанции 20/6 kV;
 • изработка на платформа тип шейна с монтирано върху нея закрито помещение за разполагане на КРУ 20 kV за подвижно
 • разпределително устройство за открит монтаж;
 • инженеринг и програмиране на SCADA система;
 • изграждане на заземителна инсталация;
 • изграждане на осветителна инсталация;
 • изграждане на ОВК инсталация.

 

 

Референция