Система за телеуправление и телесигнализация СКАДА ( SCADA) на осем гари, три основни секционни поста (ОСП) и две тягови подстанции (ТП) - ТП Волуяк и ТП Алдомировци в ЖП участъка София-Калотина (запад)

Възложител:
Енергоремонт Холдинг АД

Местонахождение:
гр. София

Възложен: 2013 / Изпълнен: 2014

Описание

Проектът обхваща изготвяне на технически проект и изграждане на СКАДА система за телеуправление и телесигнализация на осем гари, три основни секционни поста (ОСП) и две тягови подстанции в ЖП участъка София-Калотина (запад).

В детайли, възложените дейности по изграждане на СКАДА система включват доставка, монтаж и опроводяване на апаратура в табла; осъществяване на връзки, необходими за наблюдение и управление; изработка и настройка на софтуер; пуск и наладка на хардуера и софтуера на системата; подсъединяване на табла към съществуваща Ethernet мрежа.

Монтираната SCADA система в тягова подстанция Волуяк 110/27 kV дава възможност за автоматично управление и наблюдение както от подстанцията, така и дистанционно, от Диспечерски център в София.

Изпълнени дейности

  • Изготвяне на технически проект за СКАДА;
  • Изграждане на СКАДА система за ТП Волуяк 110/27 kV;
  • Доставка и монтаж на гарови PLC табла за наблюдение и управление на гаровите секционни разединители в участъка Волуяк-Калотина (запад);
  • Изграждане на СКАДА система за Централен Диспечерски Център за наблюдение и управление на ТП Волуяк, ТП Алдомировци и гаровите PLC табла.