Разширение на ОРУ 110 kV на подстанция „Челопеч” 110/10/6,3 kV

Възложител:
ПМ Електрикал ЕООД

Местонахождение:
с. Челопеч

Възложен: 2013 / Изпълнен: 2014

Описание

Подстанцията се намира в с. Челопеч – Софийска област. Извършено е разширение на ОРУ 110 kV, поради дейността на функицонираща медно-златна мина, разположена в района. Изградено е ново трансформаторно поле 110кV и са подмянени съоръженията в двете съществуващи полета 110кV.

Изпълнени дейности

  • демонтаж на съществуващи ел. съоръжения;
  • монтаж на оборудване 110 kV и 10 kV - елегазови прекъсвачи, разединители, токови и напреженови трансформатори, катодни отводители;
  • доставка и монтаж на поцинковани метални конструкции;
  • полагане и подсъединяване на силови кабели СрН;
  • монтаж на шинна система, изолаторни вериги, спускови отклонения и връзки между съоръженията;
  • монтаж и подсъединяване на трансформатор 400 MVA, заземяване на страна 6,3 kV;
  • монтаж на заземителна, мълниезащитна и осветителна исталации;
  • изграждане на фундаменти, трансформаторна маслосборна яма и маслоотвеждащ канал, противопожарна стена, подпорна стена, огради, пътища, кабелни каналич
  • пусково-наладъчни работи и въвеждане в експлоатация на подстанция „Челопеч” 110/10/6,3 kV.

 

 

Референция