Подмяна на разпределителна уредба 20 kV в подстанция 20/6/0,4 kV "ПС Марица" на "Неохим" АД

Възложител:
Неохим АД

Местонахождение:
гр. Димитровград

Възложен: 2014 / Изпълнен: 2014

Описание

Подстанция 20/6 kV към помпена станция (ПС) „Марица” е част от общата енергийна система на химически завод „Неохим”, гр. Димитровград и осигурява технологичния производствен цикъл на предприятието.

Уредбите 20 kV и 6 kV са в дългогодишна експлоатация с остарели съоръжения, поради което при авария се нарушава общия производствен цикъл. Във връзка бе извършена реконструкция и модернизация на уредби 20/6/0,4 kV към ПС „Марица”.

Договорът включва изготвяне на работен проект за изграждане на нови уредби 20 kV и 6 kV, реализация на проекта и въвеждане на монтираните съоръжения в работен режим.

Изпълнени дейности

 • Изготвяне на работен проект – част Електрическа и част Строително-конструктивна;
 • Доставка и монтаж на съоръжения 20 kV – токови трансформатори, напреженови трансформатори, разединители, прекъсвачи, вентилни отводи;
 • Доставка и монтаж на силов маслен трансформатор 20/0,4 kV;
 • Доставка, монтаж и подсъединяване на кабели средно и ниско напрежение;
 • Доставка и монтаж на кабелни трасета;
 • Оборудване на релейни табла;
 • Оборудване на командни табла;
 • Оборудване на табла собствени нужди AC/DC;
 • Автоматизация: доставка на шкаф и оборудване за система СКАДА – интегриране към съществуваща система СКАДА;
 • Пусково-наладъчни работи и въвеждане в експлоатация на монтираното оборудване;
 • Обучение на експлоатационен персонал.

 

 

Референция