Изработване работен проект за ремонт и рехабилитация на токоизправителни станции (ТИС) и рехабилитацията на ТИС в гр. Стара Загора” по проект: „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора”

Възложител:
Тролейбусни превози ЕООД, Стара Загора

Местонахождение:
гр. Стара Загора

Възложен: 2014 / Изпълнен: 2015

Описание

Европейско финансиране по проект: „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора”, Договор № BG161PO001/1.5-03/2011/003” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.5-03/2011 „Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града” на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.”

Рехабилитацията на токоизправителни станции (ТИС) като компонент от проекта „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора” ще осигури повишаване надежността на електрозахранването. Целта е да се гарантира предпазване на електрическите съоръжения, въздушната контактна мрежа (ВКМ), захранващите кабели и тролейбусите. Поръчката включва изготвяне на актуализирана проектна документация – инвестиционни проекти (фаза работен проект) и рехабилитацията на ТИС №1, ТИС №2, ТИС №4 и ТИС №5.

Изпълнени дейности

На етап Проектиране се изготви работен проект, разработен в две части.

Рехабилитация ТИС №1, ТИС №2 и ТИС №5, която включва:

 • електро-преустройство на разпределително устройство (РУ) СрН 20 kV;
 • електро-силова и осветителна инсталация;
 • отопление и вентилация;
 • технология за изпълнение;
 • план по безопасност и здраве;
 • пожарна безопасност.
 • Рехабилитация на ТИС №4, включваща:
 • електро-преустройство на разпределително устройство (РУ) СрН 20 kV;
 • електро-силова и осветителна инсталация;
 • отопление и вентилация;
 • АС част – покрив;
 • В и К;
 • технология за изпълнение;
 • план по безопасност и здраве;
 • пожарна безопасност.

Етап Изграждане включва поетапно изпълнение на заложените в работния проект строително-монтажни дейности.

Рехабилитация ТИС №1, ТИС №2 и ТИС №5, включва следните дейности:

 • Подмяна на КРУ 20 kV - доставка на оборудване, монтаж и демонтаж, материали и лични предпазни средства;
 • Възстановяване на сигнализацията в шкаф собствени нужди – звукова и визуална;
 • Възстановяване на липсващите платки;
 • Възстановяване на резервния секторен автомат на количка;
 • Възстановяване на липсващите ножови разединители;
 • Възставновяване на защитите и пълни функционални проби, измерване и контрол;
 • Възстановяване на проектната осветеност на машинна зала;
 • Климатизиране дежурно помещение.
 • Рехабилитация на ТИС №4, включва следните дейности:
 • Възстановяване на токоизправители №1 и №2;
 • Възстановяване на липсващите платки;
 • Възстановяване на защитите и пълни функционални проби, измерване и контрол, доставка на лични предпазни средства;
 • Ремонт на покрив плосък, ламаринен;
 • Възстановяване на В и К до сградата на ТИС;
 • Климатизиране на дежурно помещение.

 

 

Удостоверение