Реконструкция и разширение на ОРУ 220 kV на п-ст "Плевен-1" - комплексно изпълнение на проектиране, изграждане, доставка на съоръжения, монтаж и въвеждане в експоатация

Възложител:
Електроенергиен системен оператор ЕАД

Местонахождение:
гр. Плевен

Възложен: 2015 / Изпълнен: 2016

Описание

Подстанция „Плевен-1” 220/110/20 kV се намира на територията на гр. Плевен. Реконструкцията на откритата разпределителна уредба 220 kV се налага, поради промяна на първичната схема, разширение на уредбата 220 kV и във връзка с подмяна на първичните съоръжения 220 kV.

Обектът се изпълнява "до ключ" (turnkey), което обуславя разделянето му на три фази:

 • Проектиране - изработване на технически и работен проект;
 • Доставка на оборудване и съоръжения;
 • Изпълнение - строителство, монтаж и въвеждане в експлоатация.

При изпълнението на този проект ЕЛ КОНТРОЛ е част от Консорциум ЕЛКОРЕКТ-ЮНИОН-2012 ДЗЗД.

Изпълнени дейности

1. Първична комутация:

 • Демонтаж на съоръжения 220 kV – разединители, трансформатори, вентилни отводители, командни шкафове;
 • Демонтаж на стоманени конструкции, тръби ;
 • Доставка на разединители, подпорни изолатори;
 • Монтаж на съоръжения 220 kV - прекъсвачи, разединтели, измерителни трансформатори, вентилни отводи, подпорни изолатори, изолаторни вериги, кондензатори, бобини;
 • Полагане и подсъединяване на силови кабели;
 • Монтаж събирателни шини и трифазни спускови отклонения;
 • Монтаж на тръби и стоманени конструкции в ОРУ и ЗРУ .

2. Изграждане на заземителна и мълниезащитна инсталация.
3. Изграждане на осветителна инсталация – рчаботно, охранно и аварийно осветление.
4. Строително конструктивна част – направа на портални конструкции, масички за съоръжения, фундаменти, кабелни канали и тръбна мрежа.
5. Рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови пътища и пътни връзки.
6. Вертикална планировка и отводняване.
7. Демонтаж на съществуваща ограда и изграждане на нова.
8. Вторична комутация:

 • Изработка и монтаж на командни шкафове;
 • Изработка и монтаж и релейни табла, настройка на релейни защити;
 • Изработка и монтаж на шкаф за измерване на ел. енергия ;
 • Изработка и монтаж на табло собствени нужди;
 • Полагане и подсъединяване на контролни кабели.

9. АСДУ.
10. Пусково-наладъчни работи.

 

 

Удостоверение