Доставка на електрооборудване и изпълнение на строително-монтажни работи, във връзка с изграждане на електроцентрала „Карлово Биомас”

Възложител:
Екютек България ЕООД - клон на EQTEC Iberia, Испания

Местонахождение:
с. Строево

Възложен: 2014 / Изпълнен: 2017

Описание

През 2012 година в землището на с. Строево, обл. Пловдив стартира изграждането на „Карлово Биомас” – електроцентрала, произвеждаща ел. енергия чрез преработка на биомаса. Съоръжението на стойност 20 млн. евро заема площ от двадесет декара и е с предвиждана мощност 5 мегавата.

След промени в нормативната база за производството на електрическа енергия през 2015, проектът е преобразуван в два нови обекта: Карлово Биомас етап I и Биомас етап II – 2MVA.

В рамките на eтап I ЕЛ КОНТРОЛ изпълнява електро-монтажни и строителни дейности по изграждане на нова кабелна линия (КЛ) 20 kV, демонтаж на въздушна линия (ВЛ) 20 kV, доставка, монтаж и пуск на ел. съоръжения и оборудване средно напрежение, изграждане заземителна инсталация.

Дейности по изпълнение на проекта

  • Изграждане на кабелна линия 20 kV с дължина 9км – изкопни дейности; полагане на тръби; доставка, изтегляне и подсъединяване на силови кабели;
  • Доставка и монтаж на комплектно разпределителна уредба (КРУ) 7,2 kV и 20 kV;
  • Демонтаж на съществуваща ВЛ 20 kV и монтаж на нова КЛ 20 kV – трасиране на кабелна линия, демонтаж на бетонови стълбове;
  • Демонтаж на ЖР стълб; демонтаж на изолаторни вериги; направа на фундамент; доставка и монтаж на стълб; доставка и монтаж на стоманена конструкция; доставка и монтаж на алуминиев проводник; доставка и монтаж на опъвателни вериги.
  • Доставка и монтаж на силови трансформатори 2000 kVA, 20/6,3 kV и 1000 kVA, 20/0,4 kV;
  • Доставка, полагане и подсъединяване на кабели СрН и НН към съоръжения;
  • Изграждане на заземителна инсталация;
  • Пусково-наладъчни работи и въвеждане на монтираното оборудване в експлоатация.