Проектиране и изграждане на два броя понижаващи местими полустационарни подстанции 20/6,3 kV, 10 МVА за ел. захранване на северния неработен борд в рудник "Трояново-север"

Възложител:
"Мини Марица Изток" ЕАД

Местонахождение:
гр. Раднево

Възложен: 2015 / Изпълнен: 2017

Описание

Предмет на договора е изготвяне на работен проект и изграждане на две еднотипни полустационарни подстанции 20/6,3 kV, 10 МVА, предназначени за постоянно ел. захранване на руднични консуматори в рудник "Трояново-север" към "Мини Марица изток" ЕАД, гр. Раднево.

Дейности по изпълнение на проекта

Проектът предвижда монтаж на силов трансформатор 20/6кV, изграждане на електрокъщи върху бетонови площадки, както и доставка и монтаж на КРУ 20 и 6кV, трансформатор собствени нужди 20/0,4 kV, триполюсен разединител, токоизправител, акумулаторна батерия, трансформатор за изграждане на ИЗЦ и активно съпротивление.

Възложените дейности включват още доставка, полагане и подсъединеняване на всички силови и контролни кабели, изграждане на нови заземителна, мълниезащитна и осветителна инсталации. Изработка и монтаж на табла за собствени нужди – постоянен и променлив ток, както и табло управление. Изграждане на SCADA система и пренос на данни чрез радиовръзка. Всички необходими пусково-наладъчни работи за въвеждане на двете местими подстанции в експлоатация.

 

 

Удостоверение