Доставка, монтаж, наладка и пуск на eлектрическо оборудване за компенсиране реактивната мощност на тежкото промишлено минно оборудване на „Мини Марица-изток“ ЕАД в рудник „Трояново-1“ и рудник „Трояново-3“

Възложител:
Сименс ЕООД - България

Местонахождение:
гр. Раднево

Възложен: 2016 / Изпълнен: 2017

Дейности по изпълнение на проекта

  • Преработка на съществуващите КРУ 6 kV (ретрофит): оборудване на изваждаеми колички с нови вакуумни контактори 6 kV и осигуряване на възможност за многократно комутиране на товарите. Общо количество на новомонтираните контактори 6 kV – 106 броя;
  • Монтаж и свързване на кондензаторни батерии 6 kV към консуматорите, с цел подобряване на cos f и ефективността на работа на големите минни съоръжения – багери, претоварни станции, задвижни станции, насипообразуватели, в рудници „Трояново-1“ и „Трояново-3“ на „Мини Марица-изток“.

 

 

 Удостоверение