Възстановяване, ремонт и модернизация на тягови подстанции „Бургас“ и „Карнобат“

Възложител:
Енергоремонт Холдинг АД

Местонахождение:
гр. Бургас, гр. Карнобат

Възложен: 2016 / Изпълнен: 2017

Описание

Обектът е част от проекта „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъците на железопътната линия Пловдив – Бургас: възстановяване, ремонт и модернизация на тягови подстанции (ТП) Бургас, Карнобат и Ямбол.
ЕЛ КОНТРОЛ изпълнява строителни и електро-монтажни работи на два подобекта – тягова подстанция Бургас 110/25 kV и тягова подстанция Карнобат 110/25 kV.

Дейности по изпълнение на проекта

На двата обекта се извършва реконструкция чрез подмяна на всички съществуващи метални конструкции, съоръжения 110 kV и 25 kV и кабели. Предвидено е изграждане на нови уредби КРУ 25 kV и подмяна на захранващите въздушни линии средно напрежение между тяговите подстанции и контактната мрежа, приблизително 18 км дължина.

 

 

Удостоверение