Ремонт на трансформатори на блок 1, блок 2, блок 3 и блок 4 в електроцентрала КОНТУРГЛОБАЛ Марица Изток 3

Възложител:
КОНТУРГЛОБАЛ Марица Изток 3 АД

Местонахождение:
ТЕЦ "Марица Изток 3"

Възложен: 2017 / Изпълнен: 2017

Описание

Поръчката е част от ремонтната програма на ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ Марица Изток 3 и включва ремонт на трансформатори на блокове 1, 2, 3 и 4 в електрическата централа.

Целта на ремонта е да се възстановят надеждността и проектните параметри (производителност, КПД и др.) на съоръженията и блоковете като цяло.

Дейности по изпълнение на проекта

 • Отсъединяване на трансформатор от страна НН и ВН;
 • Вземане на проби масло;
 • Ревизия на вентилатори, маслопомпи, захранващи табла, външно почистване и отстраняване на течове;
 • Доливане на масло при необходимост;
 • Контролни измервания на параметри: изолация ВН и НН; загуби на празен ход; тангенс делта; омическо съпротивление; високоволтово изпитание на шинопровод 6,3кV и 15,75 кV, заземление на трансформатор и вентилни отводители;
 • Подсъединяване на трансформатор;
 • Ревизия на връзките на токови трансформатори;
 • Ревизия на дихателна система - смяна на силикагела;
 • Ревизия на привода на Янсеновия регулатор;
 • Тестване на пожарогасителна система;
 • Участие в 72 часови проби;
 • Контрол на токови измервателни трансформатори - изолация на токовите вериги, омическо съпротивление на намотките на ТТ и волт-амперна характеристика на ТТ;
 • Контрол напреженови измервателни трансформатори – изолация, омическо съпротивление, коефициент на трансформация;
 • Проверка на релейни защити.

 

 

 Удостоверение