Реконструкция на изводни килии за п/ст 214 от ГПП-2 с изграждане на диференциални защити на фидерните кабели, включваща функция "Интертрип"

Възложител:
ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД

Местонахождение:
ЛУКОЙЛ Нефтохим

Възложен: 2017 / Изпълнен: 2017

Описание

Електрическа подстанция № 214 се намира на територията на нефтопреработвателно предприятие ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД, гр. Бургас.

Дейности по изпълнение на проекта

Етап Проектиране:

  • Изготвяне на работен проект за преработка на схемите за вторична комутация в п-ст 214 и интегриране на новомонтираните диференциални защити.
  • Адаптиране на съществуващ типов проект за реконструкция на килии в ГПП-2 за конкретните килии.
  • Изготвяне на работни инструкции, необходими за експлоатацията на оборудването, авторизация и екзекутиви на настъпили промени в Работния и Типовия проект.

Етап Доставка на оборудване:

  • Доставка на вакуумни прекъсвачи; цифрова диференциална защита; вентилни отводи, електромери, амперметри, измервателни токови трансформатори, апаратура за вторична комутация, кабелни скари, оптични кабели.

Етап Строително-монтажни дейности и въвеждане в експлоатация:

  • Строителни дейности по изграждане на надземно трасе за оптичен кабел.
  • Демонтаж на оборудване в изводни килии 6 kV.
  • Реконструкция на 2 бр. изводни килии в ГПП-2 чрез подмяна на съществуващи прекъсвачи с вакуумни.
  • Изграждане надлъжно-диференциална защита на фидерни кабели за п/ст 214 и комуникационна оптична връзка между п/ст 214 и ГПП-2 за нуждите на диференциалната защита.
  • Преработка на вторична комутация и логика на АВР на въводни и секционен прекъсвач в п/ст 214 с изграждане на бърз АВР при изключване от надлъжна диференциална защита и сигнал „Интертрип“ в ГПП-2.
  • Пусково-наладъчни работи – настройка на релейни защити, изпитания на ел. съоръжения, тестване на оптични влакна; въвеждане в експлоатация.

 

 

 Удостоверение