Подстанция „Карнобат“ 220/110/20/10,5 kV - реконструкция на ОРУ 110 kV

Възложител:
Дитсманн Енергоремонт холдинг АД, гр. София

Местонахождение:
гр. Карнобат

Възложен: 2017 / Изпълнен:  2018

Описание

Електрическа подстанция „Карнобат“ се намира в община Карнобат, област Бургас и работи с разпределителни уредби 220 kV и 110 kV и ЗРУ 20 kV. Рехабилитацията на ОРУ 110 kV е част от инвестиционната програма на ЕСО ЕАД.

Поръчката за рехабилитация на ОРУ 110 kV включва частична доставка на оборудване, изпълнение на строителни и електро-монтажни работи.

Дейности по изпълнение на проекта

Етап – доставка на оборудване

 • Изработка и доставка на командно-релейни табла, командни шкафове, табла СН, електромерни шкафове, телекомуникационни шкафове.
 • Доставка на портални конструкции и строителни материали
 • Доставка на заземителна шина, проводници, ел. материали.

Етап – Строителни, електромонтажни работи и въвеждане в експлоатация

 • Демонтаж на съоръжения, метални конструкции, стомано-бетонови конструкции, шинни системи, кабели;
 • Изграждане на фундаменти, портални конструкции, кабелни канали, тръбни мрежи;
 • Монтаж на първични съоръжения: прекъсвачи, разединители, токови измервателни трансформатори, напреженови измервателни трансформатори, подпорни изолатори;
 • Монтаж на шинни системи;
 • Полагане и подсъединяване на силови и контролни кабели;
 • Изграждане на нови фундаменти и изместване на силови трансформатори 110/20кV върху тях;
 • Изграждане на нови кабелни връзки 20кV между силови трансформатори 110/20кV и ЗРУ 20кV;
 • Изграждане на заземителна и мълниезащитна инсталации;
 • Изграждане на осветителни инсталации - работно, охранно, аварийно и спомагателно осветление;
 • Изграждане на нова сграда – помпено помещение;
 • Изграждане на пожарогасителна система на АТ 220/110кV;
 • Изграждане на ограда;
 • Отводняване и вертикална планировка;
 • Изграждане на бетонови пътища и пътни връзки.