Проектиране, доставка и подмяна на маслонапълнени проходни изолатори с нови сухи изолатори в ЗРУ 110 kV ГПП-2

Възложител:
ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД

Местонахождение:
ЛУКОЙЛ Нефтохим

Възложен: 2017 / Изпълнен: 2018

Описание

Обектът се намира на територията на нефтопреработвателно предприятие ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД , гр. Бургас

Поръчката включва доставка, проектиране, монтаж и въвеждане в експлоатация на 30 бр. сухи проходни изолатори в ЗРУ 110 kV в ГПП-2.

Дейности по изпълнение на проекта

Етап проектиране

  • Проектиране първична комутация на 30 бр. проходни изолатори.

Етап изпълнение на СМР и въвеждане в експлоатация

  • Демонтаж на съществуващи маслонапълнени проходни изолатори
  • Демонтаж на съществуващи монтажни плочи
  • Доставка на оборудване и материали
  • Изработка и монтаж на нови монтажни плочи
  • Монтаж на проходни изолатори и присъединяването им към съществуващо оборудване в ЗРУ 110 kV в ГПП-2.
  • Подмяна на съществуващи опъвателни клеми с пресови.
  • Пусково-наладъчни работи.

 

 

Удостоверение