Разширение на подстанция Биовет 110/6,3 kV

Възложител:
Сименс ЕООД

Местонахождение:
гр. Пещера

Възложен: 2018 / Изпълнен: юли, 2019

Описание

Подстанция Биовет 110/6,3 kV се намира на територията на ветеринарен завод за фуражни добавки, премикси и активни субстанции за животни Биовет, в гр. Пещера.

През 2017 г. са направени инвестиции за изграждане на нов производствен блок към завода, поради което се налага разширение на съществуващата подстанция. Разширението обхваща цялостно проектиране, инженеринг, доставка, изграждане и пускане в експлоатация на нови съоръжения: командна сграда, ЗРУ 110 kV, КРУ 6 kV, устройства за релейна защита и система за автоматизация и управление (SCADА) на обекта, частична реконструкция в съществуващата подстанция и кабелна връзка към нея.

Дейности по изпълнение на проекта

В рамките на проекта ЕЛ КОНТРОЛ изпълнява следните дейности:

  • Монтаж на съоръжения първична комутация в нова част – газовоизолирана РУ 110 kV, кабелни глави на 110 kV, вентилни отводи 110 kV; токоограничаващи реактори; КРУ 6,3 kV; силови трансформатори 110/6 kV; трансформатори собствени нужди 6/0,4 kV; акумулаторна батерия, токоизправител, инвертори; кондензаторни батерии 6 kV; изграждане на заземителна и мълниезащитна инсталации;
  • Монтаж на съоръжения първична комутация в съществуваща част – трифазен разединител 110 kV със земен нож, вентилен отвод 110 kV, КРУ 6,3 kV;
  • Монтаж на съоръжения вторична комутация в нова част – производство, доставка и монтаж на командни табла, релейни табла, табла комуникации, табла мерене, табла собствени нужди; полагане и подсъединяване на силови и контролни кабели;
  • Монтаж на съоръжения вторична комутация в съществуваща част – производство, доставка и монтаж на релейни табла; доставка и полагане и подсъединяване на силови и контролни кабели; строителни дейности;
  • Изграждане на инсталация външно осветление на ОРУ 110 kV в нова част
  • Изграждане на инсталация осветление и контакти в командна сграда, нова част;
  • Пусково-наладъчни работи и въвеждане на монтираните съоръжения и инсталации в работен режим

 

 

 

Удостоверение