Подобряване на работната среда в „ЕЛ КОНТРОЛ“ ЕООД чрез създаване на добри и безопасни условия на труд

Възложител
Управляващ орган: МТСП, чрез ГД „Европейски фондове, международни програми и проекти“

Местонахождение:
гр. Стара Загора

Възложен: 2018 / Изпълнен: 28.12.2018

РЕЗЮМЕ

От 23.05.2018 г. „ЕЛ КОНТРОЛ“ ЕООД започна реализацията на проект „Подобряване на работната среда в „ЕЛ КОНТРОЛ“ ЕООД чрез създаване на добри и безопасни условия на труд“, с договор № BG05M9OP001-1.008-0967-C01, по процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., с продължителност 7 месеца.

Основната цел на проекта е да се подобри работната среда в „ЕЛ КОНТРОЛ“ ЕООД чрез въвеждането на ефективни и гъвкави форми на организация на труда и управление на човешките ресурси, както и чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд, водещи до повишаване качеството на работните места и производителността на труда.

Проектът има три специфични цели:

1. Въвеждане на иновативен модел за организация на труда и развитие на човешките ресурси чрез използването на ИКТ;
2. Опазване здравето и живота на работещите чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд, водещи до повишаване качеството на работните места;
3. Създаване на предпоставки за повишаване производителността на труда чрез подобряване на работната среда.

Основните дейности на проекта са:

1. Разработване на нови модули и добавяне на функционалности към електронната система за развитие на човешките ресурси на „ЕЛ КОНТРОЛ“ ЕООД.
2. Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд на работните площадки.
3. Осигуряване на условия за хранене, почивка и спорт на персонала чрез оборудване на помещения и доставка на битови контейнери.

Очакваните резултати са:

Добавяне на функционалности към съществуващата система за управление на човешките ресурси в „ЕЛ КОНТРОЛ“ ЕООД, чрез въвеждане на модул „Обучения“ и модул „Подбор на персонала“.
Въвеждане на иновативен модел за организация на труда чрез отчитане движението на персонала по различни работни обекти.
Осигуряване на лични и колективни предпазни средства с по-висок клас на защита и специално работно облекло.
Създаване на значими социални придобивки за персонала на „ЕЛ КОНТРОЛ“ ЕООД, осигуряващи им условия за пълноценна почивка – стая за хранене, място за спорт и комфортни условия на работните обекти.

 

 

Резюме проект