Изграждане на полустационарна подстанция "Староселец №1" 20/6 кV в Рудник "Трояново-1"

Възложител:
"Мини Марица Изток" ЕАД

Местонахождение:
гр. Раднево

Възложен: 2001 / Изпълнен: 2002

Описание

Специфично за обекта е изграждането на подстанция от полустационарен тип, в съответствие с характера и нуждите на миннодобивната дейност.

Изпълнени дейности

  • Изграждане на заземителна и мълниезащитна инсталации;
  • Монтаж на уредба 20кV и уредба 6кV (полустационарен тип);
  • Монтаж трансформатор 10МVА - 20/ 6кV;
  • Направа на кабелни трасета;
  • Полагане на силови кабели контролни кабели;
  • Контролни измервания и изпитания на монтираните съоръжения;
  • Въвеждане в експлоатация на подстанцията.

 

 

  

Референция