Реконструкция и разширение на ОРУ 400кV в ТЕЦ "Марица Изток 3" като част от междусистемен електропровод 400кV от ТЕЦ "Марица изток 3" на българската територия до ПС "Алибейкьой" (Турция)

Възложител:
НЕК ЕАД Предприятие "Трафоелектроинвест"

Местонахождение:
с. Медникарово, общ. Гълъбово

Възложен: 2001 / Изпълнен: 2003

 

Описание

Проектът за междусистемен електропровод 400 кV от ТЕЦ "Марица изток 3" до Подстанция "Алибейкьой" (Турция) на българска територия предвижда изграждане на втори електропровод (Въздужна Линия 400 кV) до Турция, във връзка с което възниква необходимостта от реконструкция и разширение на съществуващата открита разпределителна уредба (ОРУ) 400 кV на територията на ТЕЦ "Марица Изток" 3. Изграждането на нова уредба от такъв тип е първото по рода си в България за последните 15 години и е с мащабите на национално значим за Българската енергийна система проект. С натрупания опит и престиж от вече изпълнените обекти, през 2001 г. ЕЛ КОНТРОЛ печели тръжната процедура и е избран за главен изпълнител на обект "Реконструкция и разширение на ОРУ 400 кV в ТЕЦ "Марица изток 3" - Лот 1. Това е първата поръчка с подобен мащаб, изпълнявана от ЕЛ КОНТРОЛ до момента. Подстанцията се изгражда изцяло със съвременни съоръжения и оборудване, произведени от световни лидери, което гарантира надеждност и ефективност при работата на системите. Монтирани са прекъсвачи и подпорни изолатори 400 кV, производство на SIEMENS - Германия, напреженови измерителнитрансформатори и разединители 400 кV на АВВ Utility Automation GmbH - Германия; токови измерителни трансформатори на Hefley Trench – Франция.

Изпълнени дейности

Подобект:
Съществуваща ОРУ 400 кV

Демонтаж на съществуващи съоръжения 400 кV: измерителни трансформатори 400 кV, ножови разединители, прекъсвачи, катодни отводители, подпорни изолатори;
Демонтаж и подмяна на съществуващи автотрансформатори 220/400/31,5 кV; пускане в експлоатация;
Монтиране и пускане в експлоатация на нови съоръжения 400 кV: измервателни трансформатори 400 кV, ножови разединители, прекъсвачи, катодни отводители, подпорни изолатори;
Подмяна на контролни кабели, релейни табла, командни шкафове;
Направа на охранно и районно осветление;
Извършване контролни електроизмервания и изпитания на ел. съоръжения и релейни защити.

Подобект:
Нова ОРУ 400 кV

Изграждане и въвеждане в експлоатация на нови съоръжения 400 кV: измерителни трансформатори, ножови разединители, прекъсвачи, катодни отводители, подпорни изолатори;
Подмяна на контролни кабели, релейни табла, командни шкафове;
Направа на охранно и районно осветление;
Извършване контролни електроизмервания и изпитания на ел. съоръжения и релейни защити.

Подобект:
Съществуваща ЗРУ 31,5 кV

Преработка на командни табла;
Подмяна на ножови разединители;
Подмяна на реактори на страна 31,5 кV на Автотрансформатор;
Монтаж и въвеждане в експлоатация на Трансформатор собствени нужди 31,5/0,4 кV;
Демонтаж на съществуващи съоръжения 31,5 кV;
Монтаж и въвеждане в експлоатация на съоръжения 31,5 кV;
Подмяна на контролни и силови кабели;
Подмяна на подпорни изолатори за шинна система 31,5 кV;
Направа на редовно и аварийно осветление;
Извършване контролни електроизмервания и изпитания на ел. съоръжения и релейни защити.

Подобект:
Съществуваща КРУ 0,4 кV

Монтаж и пускане в експлоатация на килии 0,4 кV;
Подмяна на контролни и силови кабели;
Извършване контролни електроизмервания и изпитания на ел. съоръжения и релейни защити.

Подобект:
Изграждане на сграда за акумулаторни батерии и дизел-генератор

Монтаж на акумулаторна батерия;
Монтаж на Дизел-генератор;
Изграждане на инсталация Осветление и контакти;
Полагане на контролни и силови кабели 0,4 кV;
Изграждане на климатична инсталация.

Подобект:
Реконструкция на eлектрокомандна сграда

Изграждане на инсталация осветление и контакти;
Изграждане на климатична инсталация.

 

 

Референция