Строителни и електромонтажни работи в завод Биовет, Пещера

Възложител
Биовет АД

Местонахождение:
Пещера

Възложен: 2018 / Изпълнен: юли, 2019

Подобект: Изграждане на разпределителна електрическа мрежа средно напрежение и цехови уредби средно и ниско напрежение

Проектът включва изграждане на кабелни линии 6 kV между новоизградена подстанция Биовет и заводски трансформаторни станции, както и монтаж на оборудване в трансформаторни подстанции.

Дейности:

 • Доставка, полагане и подсъединяване на силови и контролни кабели;
 • Доставка и монтаж на метални конструкции;
 • Монтаж на шинопровод;
 • Монтаж на сухи трансформатори;
 • Монтаж на КРУ СрН;
 • Монтаж на силови разпределителни ел. табла НН;
 • Доставка, полагане и сплайсване на оптични кабелни линии;
 • Доставка, програмиране и наладка на контролно-управляваща апаратура;
 • Контролни тестове на кабелни линии и пусково-наладъчни работи.


Подобект: Модернизация на КРУ №9 и КРУ №10 в подстанция Биовет 110/6 kV

Дейности:

 • Изготвяне на проект вторична комутация;
 • Демонтаж на съществуваща апаратура, доставка и монтаж на нова: релета, токови трансформатори, кабелни глави, електромери, цифрова релейна защита; сигнални лампи;
 • Вторична комутация и функционални проби на КРУ;
 • Изготвяне на екзекутивна документация.


Подобект: Строително-монтажни работи на съществуваща площадка на подстанция Биовет

Проектът включва изпълнение на строителни дейности в съществуваща подстанция Биовет.

Дейности:

 • Демонтаж на стоманобетонови конструкции, кабели, съоръжения 110 kV;
 • Кофражни и бетонови работи; монтаж на стоманени конструкции и кабелни тръби


Подобект: Изграждане на кабелни трасета за кабели 6 kV и 110 kV за връзка между съществуваща и новоизградена подстанция Биовет

Проектът включва извършване на строителни дейности, във връзка с изграждане на кабелни линии и трасета за кабели 6 kV и 110 kV, за връзка между съществуваща и новоизградена подстанция Биовет.

Дейности:

 • Изкопни, кофражни, бетонови работи; доставка и полагане на стоманени горещо поцинковани тръби; доставка и полагане на PVC тръби; направа на тротоарна настилка.