Изграждане и въвеждане в експлоатация на електросъоръжения в подстанции „Разград“ и „Амилум“

Възложител
Т и Д Инженеринг ЕООД

Местонахождение:
гр.Разград

Възложен: 2018 / Изпълнен: 06.2019 

Дейностите са възложени в рамките на проекта за изграждане на инсталация за производство на етилов алкохол, инсталиране на газови турбини за производство на електричество и пара и увеличаване на производството на основни продукти в завод „Амилум“, гр. Разград.

Дейности по изпълнение на проекта:
1. Проектиране 

 • Изготвяне на работен проект за подмяна на токови трансформатори, напреженови трансформатори и прекъсвачи;
 • Изготвяне на екзекутивна документация;
 • Авторски надзор.

2. Строително-монтажни дейности

 • Демонтаж на първични съоръжения;
 • Изграждане на фундаменти;
 • Монтаж на метални конструкции;
 • Направа на кабелни изкопи;
 • Монтаж на тръби за полагане на оптични кабели.

3. Електромонтажни дейности

 • Монтаж, опроводяване и заземяване на първични съоръжения – токови трансформатори, напреженови трансформатори, прекъсвачи;
 • Полагане и подсъединяване на контролни кабели;
 • Изграждане на система търговско мерене;
 • Доставка на материали и изграждане на оптична обвръзка чрез инсталиране на OPGW проводник по стълбовидна линия 110 kV между подстанции „Разград“ и „Амилум“.

4. Измервания и изпитания и функционални проби на монтираните системи и съоръжения.