Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на вакуумни контактори средно напрежение

Възложител
Мини Марица-изток ЕАД

Местонахождение:
с. Ковачево, с. Медникарово

Възложен: 2018 / Изпълнен: 2019

Проектът се изпълнява в Рудник Трояново-Север и Рудник Трояново-3 към Мини Марица-изток ЕАД.

Дейности по изпълнение на проекта:

  • Преработка на съществуващи КРУ 6 kV (ретрофит): оборудване на изваждаеми колички с нови вакуумни контактори 6 kV и осигуряване на възможност за многократно комутиране на товарите. Общо количество на новомонтираните контактори 6 kV – 24 броя.
  • Пусково-наладъчни работи и въвеждане на монтираното оборудване в работен режим.

 

 

Удостоверение